Select Page

การป้องกันการทุจริต

แผนป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน 2567

O30 การประเมินความเสี่ยงการทุริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2567

O32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายงานการป้องกันการทุจริต

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566

O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566

O33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2566

O35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน