Select Page

ขั้นตอนรับบริการ

ขั้นตอนที่ 1

 

1. กรอกประวัติ

1) รับแบบฟอร์มที่งานคลินิกเด็กและวัยรุ่น อาคารปัญญาวัฒนา ชั้น 2 ห้อง 1213 หรือ

 

2) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเวปไซต์

 เด็กอายุ 6 เดือน – 6 ปีและรายงานเด็กเล็ก(ในกรณีเข้าโรงเรียนนำเอกสารให้ครูประจำชั้น  กรอกข้อมูล)

เด็กอายุ 7 ปี – 12 ปี และรายงานเด็กโต (ครูประจำชั้นกรอกข้อมูล)

เด็กอายุ 13-18 ปี

แบบสอบถามสุขภาพวัยรุ่น

แบบฟอร์มขอรับเข้าบริการคลินิกการเลี้ยงลูกเชิงบวก

ใบส่งตัวเพื่อ

แบบคัดกรองวัยรุ่น

ขั้นตอนที่ 2

 

2. ส่งแบบฟอร์ม

โดยเลือกได้ตามช่องทาง ดังนี้

  • ส่งด้วยตนเอง อาคารปัญญาวัฒนา คลินิกเด็กและวัยรุ่น ชั้น 2 ห้อง 1213

  • ส่งทางไปรษณีย์ (ตามที่อยู่ด้านล่าง)

  • ส่งผ่านอีเมล์ : nicfdclinic@gmail.com

ขั้นตอนที่ 3

 

 3. รอการติดต่อกลับเพื่อรับคิวนัดหมาย (ภายใน 1 สัปดาห์)

ขั้นตอนที่ 4

 

4. มารับบริการตามที่นัด ควรมาก่อนเวลานัด15 นาที และติดต่อเจ้าหน้าที่ ห้อง 1213 ชั้น 2

อัตราค่าบริการ (ในเวลาราชการ)

 

อัตราค่าบริการ (นอกเวลาราชการ)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 094-461-2407  หรือ Line ID 0944612407