Select Page

ขั้นตอนรับบริการ

ขั้นตอนที่ 1

 

1. กรอกประวัติ

1) รับแบบฟอร์มที่งานคลินิกเด็กและวัยรุ่น อาคารปัญญาวัฒนา ชั้น 2 ห้อง 1213 หรือ

2) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเวปไซต์

ขั้นตอนที่ 2

 

2. ส่งแบบฟอร์ม

โดยเลือกได้ตามช่องทาง ดังนี้

  • ส่งด้วยตนเอง อาคารปัญญาวัฒนา คลินิกเด็กและวัยรุ่น ชั้น 2 ห้อง 1213

  • ส่งทางไปรษณีย์ (ตามที่อยู่ด้านล่าง)

  • ส่งผ่านอีเมล์ : nicfdclinic@gmail.com

ขั้นตอนที่ 3

 

 3. รอการติดต่อกลับเพื่อรับคิวนัดหมาย (ภายใน 1 สัปดาห์)

ขั้นตอนที่ 4

 

4. มารับบริการตามที่นัด ควรมาก่อนเวลานัด15 นาที และติดต่อเจ้าหน้าที่ ห้อง 1213 ชั้น 2

อัตราค่าบริการ (ในเวลาราชการ)

 

อัตราค่าบริการ (นอกเวลาราชการ)