Select Page

คลินิกพัฒนาการเด็ก คลินิกสำหรับเด็กทุกคนทั้งเด็กที่มีพัฒนาการปกติและล่าช้าหรือกลุ่มเด็กพิเศษ บริการให้คำปรึกษาปัญหาพฤติกรรมและพัฒนาการในเด็กปกติทั่วไป แนวทางการเลี้ยงดู การส่งเสริมศักยภาพเด็ก ตรวจวินิจฉัยสาเหตุและประเมินพัฒนาการเด็กโดยแพทย์ บำบัดและส่งเสริมพัฒนาการโดยนักวิชาชีพสาขาต่าง ๆ

บริการ
 • ประเมินพัฒนาการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาพฤติกรรม ปัญหาพัฒนาการ แนวทางการเลี้ยงดู และการส่งเสริมศักยภาพในเด็กปกติ
 • ตรวจวินิจฉัยและประเมินพัฒนาการในเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า/กลุ่มเด็กพิเศษรวมถึงให้คำแนะนำในการส่งเสริมพัฒนาการโดยเน้นให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม
 • ให้คำแนะนำแนวทางการส่งเสริมพัฒนาการตามแนวทางฟลอร์ไทม์
 • ประเมินพัฒนาการเด็กด้วยแบบทดสอบที่ได้มาตรฐาน
 • ส่งเสริมพัฒนาการผ่านการเล่นตามแนวทางฟลอร์ไทม์ในกลุ่มเด็กออทิสติก เด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กสติปัญญาบกพร่อง
 • ให้การสาธิตวิธีการและคำแนะนำแก่ผู้ปกครองในวิธีการที่จะกลับไปส่งเสริมพัฒนาการลูกที่บ้านได้ด้วยตนเอง
 • ให้บริการประเมิน ส่งเสริม บำบัดและฟื้นฟูเด็กปกติ เด็กพัฒนาการล่าช้า และเด็กพิเศษ ตามขอบข่ายงานด้านกิจกรรมบำบัด รวมทั้งให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
รูปแบบบริการ
 • บริการที่สถาบัน
 • บริการออนไลน์ ให้คำแนะนำการส่งเสริมพัฒนาการทางไกล (Tele Counselling & Intervention) อ่านรายละเอียด

คลินิกวัยเรียน ให้คำปรึกษาเพื่อการมีสุขภาพจิตที่ดีในวัยเรียน แนวทางแก้ไขปัญหาพฤติกรรม ขาดแรงจูงใจ ภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ และปัญหาด้านการเรียนต่างๆ

บริการ
 • ให้คำปรึกษาปัญหาการเรียน ปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์รวมถึงให้คำแนะนำในดูแลโดยเน้นให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม
 • ประเมินเชาวน์ปัญญาประเมินด้านการเรียน  ประเมินพฤติกรรมการปรับตัว และให้คำแนะนำเด็กและผู้ปกครองด้านปัญหาพฤติกรรมและการเรียน
 • สอนเสริม สำหรับเด็กประถมศึกษาและเด็กมัธยมศึกษา ที่มีปัญหาการเรียน รวมทั้งให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครองในการส่งเสริมด้านการเรียน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
รูปแบบบริการ
 • บริการที่สถาบัน

คลินิกในเวลาราชการ    :  วันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 8.30 - 16.00 น.

คลินิกนอกเวลาราชการ  : วันเสาร์   เวลา 9.30 - 16.00 น.

ให้บริการแก่วัยรุ่นและครอบครัว รวมทั้งนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลในด้านการเรียน ความสัมพันธ์ การปรับตัว อารมณ์ ความคิด และพฤติกรรม เพื่อให้สามารถเจริญเติบโต และพัฒนาไปสู่วัยผู้ใหญ่ที่มีทักษะชีวิต รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยมีบริการ

บริการ
 • ให้คำปรึกษา ส่งเสริม บำบัด ฟื้นฟู ป้องกัน เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากด้านร่างกาย จิตใจ สังคมของวัยรุ่น ทั้งกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลรักษา
 • ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับวัยรุ่นในด้านต่างๆ ให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้ความร่วมมือกับกองกิจการนักศึกษา ผ่านโครงการMU Friends Project และหน่วยงานภายนอก
 • ให้บริการแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
รูปแบบบริการ
 • บริการที่สถาบัน
 • บริการออนไลน์ ให้คำปรึกษาทางไกล (Tele Counselling)

โรคในเด็ก
⦁ สมาธิสั้น กล้ามเนื้อกระตุก(ติกส์)
⦁ จมูกอักเสบภูมิแพ้ หอบหืดระยะบรรเทา เป็นหวัดง่าย
⦁ ภาวะปวดท้องโดยไร้โรค ไม่เจริญอาหาร ท้องผูก
⦁ ร้องไห้กลางคืน ปัสสาวะรดที่นอน
โรคในวัยรุ่น ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ
⦁ ปวดคอบ่าไหล่ ปวดกล้ามเนื้อจากการเล่นกีฬา
⦁ ปวดกล้ามเนื้อและอาการชา ปวดข้อ ปวดศีรษะไมเกรน
⦁ จมูกอักเสบภูมิแพ้ นอนไม่หลับ ท้องผูก ลมพิษเรื้อรัง
⦁ ปวดประจำเดือน
ข้อมูลทางแพทย์แผนจีน
แบบรับบริการแพทย์แผนจีน

คลินิกการเลี้ยงดูเชิงบวก : วิธีการเลี้ยงลูกด้วยเทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวก มีเป้าหมาย เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และความมั่นใจในการเลี้ยงลูกเชิงบวก ประกอบด้วย

 • ความผูกพันแบบปลอดภัย (Secure Attachment)
 • ปัญญาแห่งตน (Sense of Self)
 • ทักษะอารมณ์-สังคม (EQ: Emotional Quotient)
 • ทักษะสมอง (EF: Executive Function)
 • ความแกร่ง (Grit)
 • การพัฒนาชุดความคิดของลูกและพ่อแม่ให้มีการเติบโต (Growth Mindset)
บริการ สำหรับพ่อ/แม่/ผู้ปกครอง : แบบเดี่ยว และ แบบกลุ่ม

“เลี้ยงเก่ง ลูกแกร่ง และคิดบวก เพราะโลกเปลี่ยน วิธีการเลี้ยงลูก จึงต้องต่างออกไป
เพื่อเตรียมพร้อมลูกให้ อยู่เป็น เล่นเป็น เรียนรู้เป็น และเท่าทันสังคมใหม่ในปัจจุบัน”

 

คลินิกดนตรีและการเคลื่อนไหว (Music and Movement) เปิดให้บริการ

 • กระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการด้วยกิจกรรมดนตรี (Music Interventions and Child Development)
 • การประเมินพัฒนาการผ่านกิจกรรมดนตรี (Evaluate Child Development through Music Activities)
 • ปรึกษาและรับคำแนะนำแนวทางการพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรี (Give an Advice to enhance Music potential)

อัตราค่าบริการ

 

วัน เวลา ที่ให้บริการ

 

คลินิกพัฒนาการเด็ก

คลินิกวัยเรียน

คลินิกวัยทีน
คลินิกการเลี้ยงดูเชิงบวก
ประเมินพัฒนาการการเรียนรู้และปรับตัวสำหรับเด็กวัยเรียน