มาตราการประหยัดพลังงาน

มาตรการประหยัดไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ 1. ห้องทำงานเปิดเครื่องปรับอากาศเวลา 9.00– 11.50 น. และ 13.00 – 16.20 น. ปิดเครื่องปรับอากาศเวลา 11.50 -13.00 น. 2. ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้ง หากไม่มีผู้ใดอยู่ในห้อง เกิน 1 ชั่วโมง 3. ห้องทำงาน...