Select Page

SDG4: การศึกษาที่เท่าเทียม

การดำเนินงานตาม Time Higher Education University Impact Rankings 2022

SDG4: การศึกษาที่เท่าเทียม

4.3 (ข้อมูล 1 ส.ค. 2562 – 31 ส.ค. 2563)
4.3.1 “หน่วยงานของท่านมีทรัพยากร (เช่น คอมพิวเตอร์ ห้องสมุด คอร์สออนไลน์ การเรียนการสอนทางไกล) เพื่อให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงการศึกษาได้หรือไม่
-ฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
รายละเอียดการดำเนินงาน 1 : บทเรียนออนไลน์

4.3.2 “หน่วยงานของท่านจัดกิจกรรม (เช่น บรรยายสาธารณะ หรือการจัดกิจกรรมให้ความรู้) ที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมได้
(เป็นประจำ)
รายละเอียดการดำเนินงาน 1 : เว็บไซต์สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
รายละเอียดการดำเนินงาน 2 : โครงการเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะชน

โครงการเรียนร่วม

4.3.3 “หน่วยงานของท่านจัดอบรม/การสอนระยะสั้น ด้านการบริหารที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมได้ (ไม่หลักสูตรบริหารธุรกิจ (MBA))
(ไม่มี)

4.3.4 “หน่วยงานของท่านมีการจัดกิจกรรมด้านการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัยหรือไม่ เช่น โรงเรียนในท้องที่ ชุมชนในพื้นที่ โครงการจิตอาสาของนักศึกษา
(บางครั้ง)
รายละเอียดการดำเนินงาน 1 :  กิจกรรม : การติดตามผลการฟื้นฟู และส่งเสริมภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ และติดตามผลกิจกรรมให้ความรู้ในการป้องกันตนเองสำหรับเด็ก
รายละเอียดการดำเนินงาน 2 : โครงการออกแบบชีวิต : การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง 

4.3.5 หน่วยงานของท่านมีนโยบายสร้างความมั่นใจว่ากิจกรรมที่กล่าวก่อนหน้านี้นั้น ทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา ความพิการ เพศ

รายละเอียดการดำเนินงาน 1 :  กิจกรรม : การติดตามผลการฟื้นฟู และส่งเสริมภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ และติดตามผลกิจกรรมให้ความรู้ในการป้องกันตนเองสำหรับเด็ก