Select Page

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวปลอดบุหรี่ 100%

มาตรฐานการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ 7 ตัวชี้วัด  

1.นโยบายและการดำเนินงานในเรื่องสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ตามมาตรการทางกฎหมายที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560


2. การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบายสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ตาม พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน ควบคุมดูแล ห้ามปราม หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อไม่ให้มีการสูบบุหรีในเขตปลอดบุหรี่


3. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาและผู้รับผิดชอบอื่นๆ ในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ รวมถึงเครือข่ายในพื้นที่


4. การจัดการเรียนการสอนการควบคุมยาสูบในหลักสูตรหรือนอกหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรม


5. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้ งานวิจัย นวัตกรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาและการเผยแพร่ประชุมแลกเปลี่ยนผลงานของภาคีเครือข่าย อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่


6. สนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันอันตรายทางสุขภาพให้แก่ผู้ไม่สูบบุหรี่โดยการจัดสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย


7. สนับสนุนและส่งเสริมการคัดกรอง บำบัด ฟื้นฟู และส่งต่อผู้สูบบุหรี่ที่ต้องการเลิกบุหรี่