Select Page

รายละเอียดแต่ละคลินิก


 

คลินิกพัฒนาการเด็ก คลินิกสำหรับเด็กทุกคนทั้งเด็กที่มีพัฒนาการปกติและล่าช้าหรือกลุ่มเด็กพิเศษ บริการให้คำปรึกษาปัญหาพฤติกรรมและพัฒนาการในเด็กปกติทั่วไป แนวทางการเลี้ยงดู การส่งเสริมศักยภาพเด็ก ตรวจวินิจฉัยสาเหตุและประเมินพัฒนาการเด็กโดยแพทย์ บำบัดและส่งเสริมพัฒนาการโดยนักวิชาชีพสาขาต่าง ๆ

บริการ

 • ประเมินพัฒนาการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาพฤติกรรม  ปัญหาพัฒนาการ แนวทางการเลี้ยงดู และการส่งเสริมศักยภาพในเด็กปกติ
 • ตรวจวินิจฉัยและประเมินพัฒนาการในเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า/กลุ่มเด็กพิเศษรวมถึงให้คำแนะนำในการส่งเสริมพัฒนาการโดยเน้นให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม
 • ให้คำแนะนำแนวทางการส่งเสริมพัฒนาการตามแนวทางฟลอร์ไทม์
 • ประเมินพัฒนาการเด็กด้วยแบบทดสอบที่ได้มาตราฐาน
 • ส่งเสริมพัฒนาการผ่านการเล่นตามแนวทางฟลอร์ไทม์ในกลุ่มเด็กออทิสติก เด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กสติปัญญาบกพร่อง
 • ให้การสาธิตวิธีการและคำแนะนำแก่ผู้ปกครองในวิธีการที่จะกลับไปส่งเสริมพัฒนาการลูกที่บ้านได้ด้วยตนเอง-
 • ให้บริการประเมิน ส่งเสริม บำบัดและฟื้นฟูเด็กปกติ เด็กพัฒนาการล่าช้า และเด็กพิเศษ ตามขอบข่ายงานด้านกิจกรรมบำบัด รวมทั้งให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

คลินิกวัยเรียน ให้คำปรึกษาเพื่อการมีสุขภาพจิตที่ดีในวัยเรียน แนวทางแก้ไขปัญหาพฤติกรรม ขาดแรงจูงใจ ภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ และปัญหาด้านการเรียนต่างๆ

บริการ

 • ตรวจวินิจฉัยและประเมินในเด็กที่มีปัญหาการเรียน ดื้อ พฤติกรรมต่อต้าน ปัสสาวะรดที่นอน อยู่ไม่นิ่ง สมาธิสั้น  โรคซึมเศร้า ปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ รวมถึงให้คำแนะนำในดูแลโดยเน้นให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม
 • ประเมินเชาวน์ปัญญาประเมินด้านการเรียน  ประเมินพฤติกรรมการปรับตัว และให้คำแนะนำเด็กและผู้ปกครองด้านปัญหาพฤติกรรมและการเรียน
 • สอนเสริม

ให้บริการแก่วัยรุ่นและครอบครัว รวมทั้งนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลในด้านการเรียน ความสัมพันธ์ การปรับตัว อารมณ์ ความคิด และพฤติกรรม เพื่อให้สามารถเจริญเติบโต และพัฒนาไปสู่วัยผู้ใหญ่ที่มีทักษะชีวิต รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม

บริการ

 • ตรวจวินิจฉัย ประเมิน ให้คำปรึกษา ส่งเสริม บำบัด ฟื้นฟู ป้องกัน เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากด้านร่างกาย จิตใจ สังคมของวัยรุ่น ทั้งกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลรักษา
 • ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับวัยรุ่นในด้านต่างๆ ให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้ความร่วมมือกับกองกิจการนักศึกษา ผ่านโครงการ MU Friends Project และหน่วยงานภายนอก
 • ให้บริการแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

คลินิกการเลี้ยงดูเชิงบวก : วิธีการเลี้ยงลูกด้วยเทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวก
มีเป้าหมาย เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และความมั่นใจในการเลี้ยงลูกเชิงบวก ประกอบด้วย
 ความผูกพันแบบปลอดภัย (Secure Attachment)
 ปัญญาแห่งตน (Sense of Self)
 ทักษะอารมณ์-สังคม (EQ: Emotional Quotient)
 ทักษะสมอง (EF: Executive Function)
 ความแกร่ง (Grit)
 การพัฒนาชุดความคิดของลูกและพ่อแม่ให้มีการเติบโต (Growth Mindset)
“เลี้ยงเก่ง ลูกแกร่ง และคิดบวก เพราะโลกเปลี่ยน วิธีการเลี้ยงลูก จึงต้องต่างออกไป
เพื่อเตรียมพร้อมลูกให้ อยู่เป็น เล่นเป็น เรียนรู้เป็น และเท่าทันสังคมใหม่ในปัจจุบัน”
บริการ สำหรับพ่อ/แม่/ผู้ปกครอง : แบบเดี่ยว และ แบบกลุ่ม

ดาวน์โหลด

คณาจารย์-ความเชี่ยวชาญ


ผศ. พญ. แก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ
กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก

ผศ.ดร. พัชรินทร์ เสรี
ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเด็กพิเศษ

ผศ.ดร. ปนัดดา ธนเศรษฐกร
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวก

อ.ดร. กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา
นักกิจกรรมบำบัด

บุคลากรงานคลินิกเด็กและวัยรุ่น

นางมะลิรมย์ หัสดินรัตน์
นักจิตวิทยา (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

นางกุณฑลีพร อมรชัยยาพิทักษ์
นักกิจกรรมบำบัด

นางอรพินท์ เลิศอวัสดาตระกูล
นักจิตวิทยา

น.ส. พรพิมล สุขศรีงาม
พยาบาล

น.ส. ประพา หมายสุข
นักพัฒนาการเด็ก

น.ส. ชมพูนุช สุมาลย์โรจน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางฒามรา  สุมาลย์โรจน์
นักจิตวิทยา

ขั้นตอนการเข้ารับบริการ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 094-461-2407  หรือ Line ID 0944612407