Select Page

4. การศึกษาที่เท่าเทียม (2563)

 

 

 

 

 

 

โครงการทำงานที่บ้านด้วยการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และเพิ่มสายใยสัมพันธ์แม่-ลูก ภายใต้แนวคิดความรับผิดชอบต่อเด็กและครอบครัว & CF-Work from Anywhere
https://cf.mahidol.ac.th/th/wp-content/uploads/2021/10/3.png


 

 

 

 

 

 

 

บริการคลินิกเด็กและวัยรุ่นในรูปแบบออนไลน์

https://cf.mahidol.ac.th/th/wp-content/uploads/2021/10/3.png


 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) เพื่อการมีงานทำและเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคต หลังวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็กในศตวรรษที่ 21


 

 

 

 

 

 

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบ New Normal

https://cf.mahidol.ac.th/th/wp-content/uploads/2021/10/3.png 


 

 

 

 

 

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยและอนุบาล New normal ระดับ 3 เพื่อรับมือกับการระบาดของ COVID 19 ระลอก 3

https://cf.mahidol.ac.th/th/wp-content/uploads/2021/10/3.png     


 

 

 

 

 

ชุดความรู้สนามเด็กเล่น OKMD

 


 

 

 

 

 

 

 

 

การสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาวะและส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน


 

 

 

 

Online Engagement & Motivation Technique for Thinking Classroom

 


 

 

 

 

 

 

 

โครงการสอบแข่งขันออนไลน์ระดับประเทศหัวข้อ “วิทยาศาสตร์เพื่อการป้องกันอุบัติภัยและโรคระบาดโควิด-19”

 


 

 

 

 

 

 

MU Safe School Virtual Workshop 7

 


 

 

 

 

 

ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 10/2564 ในหัวข้อ “สื่อหน้าจอ กับเด็กปฐมวัย แค่ไหนจึงจะดี”