Select Page

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2567

การดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2567

O8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2567

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566

O9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566

การบริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานผลบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

O19 รายงานผลบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ

การขับเคลื่อนจริยธรรม

สถิติการให้บริการบริการ 2566

O12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ