Select Page

ขอเชิญผู้สนใจ แพทย์ นักวิชาชีพ เข้าร่วมอบรมในโครงการ
“การอบรมส่งเสริมเด็กออทิสติกเด็กพิเศษอย่างเป็นองค์รวม (Thai Model)
(หลักสูตรภาคปฏิบัติ)
รุ่นที่ 1 วันที่ 13-17 พฤษภาคม 2567
รุ่นที่ 2 วันที่ 10-14 มิถุนายน 2567
สมัครผ่าน QR-CODE
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0924145296
หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
https://cf.mahidol.ac.th/th/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81/