Select Page

บริการวิชาการ

งานวิจัย

โครงการคลินิกพัฒนาการเด็กต้นแบบ (THAI MODEL)

THAI HOME-BASED AUTISM INTERVENTION MODEL

โปรแกรมการส่งเสริมพัฒนาการ สำหรับเด็กทุกกลุ่มโดยเฉพาะเด็กออทิสติก พัฒนามาจากแนวทาง DIR/ฟลอไทม์และนำมาประยุกต์ให้เหมาะกับบริบทของสังคมไทย เน้น 3 เรื่องหลัก คือ พัฒนาการอารมณ์ สังคม (EQ) สัมพันธภาพในครอบครัว และเข้าใจความแตกต่างระบบประสาทของเด็ก พ่อแม่นำไปฝึกลูกที่บ้านเองได้

สื่อความรู้