Select Page

บริการวิชาการ

โครงการอบรม

ถอดบทเรียนบริการห้องเรียนพ่อแม่

งานวิจัย

โครงการคลินิกพัฒนาการเด็กต้นแบบ (THAI MODEL)

THAI HOME-BASED AUTISM INTERVENTION MODEL

โปรแกรมการส่งเสริมพัฒนาการ สำหรับเด็กทุกกลุ่มโดยเฉพาะเด็กออทิสติก พัฒนามาจากแนวทาง DIR/ฟลอไทม์และนำมาประยุกต์ให้เหมาะกับบริบทของสังคมไทย เน้น 3 เรื่องหลัก คือ พัฒนาการอารมณ์ สังคม (EQ) สัมพันธภาพในครอบครัว และเข้าใจความแตกต่างระบบประสาทของเด็ก พ่อแม่นำไปฝึกลูกที่บ้านเองได้

สื่อความรู้

​“ สิ่งที่เราอยากบอกทุกคน คือ พวกเรารู้สึกชอบวิธีการนี้ พวกเรามี

ความสุขในการทำงานเพิ่มมากขึ้น  เราสนุกกับการได้เรียนรู้และลงมือทำ

เราดีใจที่ได้เห็นเด็กๆมีพัฒนาการที่ดีขึ้น  เด็กๆวิ่งเข้ามาหาเรา เพราะ อยาก

มาเล่นกับคุณครูอีก   พ่อแม่ดูมีเส้นทางที่ชัดเจนและสามารถพึ่งตนเองได้

ที่สำคัญพวกเรารู้สึกหมดความสงสัย   เราหมดความสงสัยแล้วว่า เราจะ

ช่วยเหลือเด็กด้วยวิธีการใด  ตอนนี้เรามีแต่ลงมือทำ  ทำ  สนุกกับสิ่งที่ทำ

แล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆค่ะ

ฉบับความสุข

การส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ ฯ (ภาคทฤษฎี)

ฉบับการละเล่น

การส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้าเด็กพิเศษ ฯ(ภาคปฏิบัติ) 

สื่อประกอบการสอน DIR/ฟลอร์ไทม์
​คลินิกพัฒนาการเด็ก

อ่านต่อ/Download

สามารถสั่งซื้อหนังสือ และสื่อประกอบการสอน DIR/ฟลอร์ไทม์ในรูปแบบปฏิทิน
ได้ที่ คุณอ้อมรักษ์  โทร  0-2441-0602-8 ต่อ 1315

บทความต่างๆ