Select Page

บริการวิชาการ

โครงการอบรม

ถอดบทเรียนบริการห้องเรียนพ่อแม่

งานวิจัย

              โครงการต้นแบบการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพผู้ดูแลเด็กพิเศษ เริ่มดำเนินการโดยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มพ่อแม่เด็กพิเศษ เด็กพิการในชุมชน ได้รับการยกระดับทักษะ ความรู้และสามารถในการส่งเสริมพัฒนาการลูกของตัวเอง และร่วมเป็นผู้ดูแลเด็กพิเศษ เด็กพิการครอบครัวในชุมชน เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบ การออกประกาศนียบัตรรับรองอาชีพ “ผู้ดูแลเด็กพิเศษ”ระดับ 1 และ ผู้ดูแลเด็กพิเศษระดับ 2 ให้กับพ่อแม่เด็กพิเศษ เด็กพิการ นำไปสู่การสร้างรายได้ให้ครอบครัว และเพื่อค้นหา นวัตกรรมอาชีพในชุมชนของ “ผู้ดูแลเด็กพิเศษ”

โครงการคลินิกพัฒนาการเด็กต้นแบบ (THAI MODEL)

THAI HOME-BASED AUTISM INTERVENTION MODEL

โปรแกรมการส่งเสริมพัฒนาการ สำหรับเด็กทุกกลุ่มโดยเฉพาะเด็กออทิสติก พัฒนามาจากแนวทาง DIR/ฟลอไทม์และนำมาประยุกต์ให้เหมาะกับบริบทของสังคมไทย เน้น 3 เรื่องหลัก คือ พัฒนาการอารมณ์ สังคม (EQ) สัมพันธภาพในครอบครัว และเข้าใจความแตกต่างระบบประสาทของเด็ก พ่อแม่นำไปฝึกลูกที่บ้านเองได้

โรงพยาบาลในระบบกระทรวงสาธารณสุข ที่ต้องการได้รับการสนับสนุน ความรู้ แนวทาง วิธีการคัดกรองเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ เด็กออทิสติก และ การส่งเสริมพัฒนาการเด็กพิเศษอย่างเป็นองค์รวม (THAI Model) ติดต่อ mahidolclinic@gmail.com

สื่อความรู้

​“ สิ่งที่เราอยากบอกทุกคน คือ พวกเรารู้สึกชอบวิธีการนี้ พวกเรามี

ความสุขในการทำงานเพิ่มมากขึ้น  เราสนุกกับการได้เรียนรู้และลงมือทำ

เราดีใจที่ได้เห็นเด็กๆมีพัฒนาการที่ดีขึ้น  เด็กๆวิ่งเข้ามาหาเรา เพราะ อยาก

มาเล่นกับคุณครูอีก   พ่อแม่ดูมีเส้นทางที่ชัดเจนและสามารถพึ่งตนเองได้

ที่สำคัญพวกเรารู้สึกหมดความสงสัย   เราหมดความสงสัยแล้วว่า เราจะ

ช่วยเหลือเด็กด้วยวิธีการใด  ตอนนี้เรามีแต่ลงมือทำ  ทำ  สนุกกับสิ่งที่ทำ

แล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆค่ะ

ฉบับความสุข

การส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ ฯ (ภาคทฤษฎี)

ฉบับการละเล่น

การส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้าเด็กพิเศษ ฯ(ภาคปฏิบัติ) 

สื่อประกอบการสอน DIR/ฟลอร์ไทม์
​คลินิกพัฒนาการเด็ก

สามารถสั่งซื้อหนังสือ และสื่อประกอบการสอน DIR/ฟลอร์ไทม์ในรูปแบบปฏิทิน
ได้ที่ คุณอ้อมรักษ์  โทร  0-2441-0602-8 ต่อ 1315

การเลือกของเล่นเด็ก สำหรับครูปฐมวัย

บทความต่างๆ