6 สิงหาคม 2564

  • แนะผู้สูงวัยในบ้าน พลิกวิกฤติ COVID-19 เพื่อสร้างสัมพันธภาพกับลูกหลาน
  • ตัวอย่างกิจกรรมอนุบาลแบบ new normal ที่สามารถนำไปเล่นกับผู้สูงอายุได้