Select Page

ปาฐกถานิตยา คชภักดี ครั้งที่ 2 และ workshop การประชุมวิชาการ “Childhood trauma in disruptive world”

15 เวิร์คช็อปเชิงปฏิบัติการ ที่น่าสนใจ ในงานการประชุมวิชาการ “ความเจ็บปวดของเด็กในโลกผันผวน”

📣 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 📣
ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วม ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563

15 หัวข้อการอบรมเชิงปฏิบัติการ ที่ท่านสามารถเลือกเข้าร่วมได้

Workshop 1 : รู้ใจเราเข้าใจเค้า… เทคนิคสร้างภูมิคุ้มใจ
โดย ผศ.ดร.วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ อ.ดร.ศรัล ขุนวิทยา  นางอรพินท์  เลิศอวัสดาตระกูล  และ น.ส.กรณัฐ โรจน์ไพรินทร์

Workshop 2 :
ความเจ็บปวดของเด็กในโลก ไซเบอร์ (Children’s trauma in cyber world)
โดย อ.ธาม เชื้อสถาปนศิริ และ พญ. ทิพาวรรณ บูรณสิน (คุณหมอแจน)

Workshop 3 :
ลดปัญหาช่องว่างระหว่างวัยป้องกันบาดแผลทางใจในเด็กและผู้สูงอายุ (Closing the generation gap for preventing psychic trauma in children and older adults)
โดย ผศ.ดร.สาวิตรี ทยานศิลป์
และรศ.ดร.นารีรัตน์ จิตรมนตรี อดีตหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลรากฐาน และคณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล และผู้ทรงคุณวุฒิด้านผู้สูงอายุ

Workshop 4 :
เตรียมพร้อมโรงพยาบาล โรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กเพื่อรับเด็กที่เจ็บปวดทางใจ (Trauma informed school and daycare)
โดย รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ นางบุษยรัต ซื่อดี ครูใหญ่ และนางปาริชาติ สังข์นาค ครูฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว อ.นพ.ฉัตรชัย อิ่มอารมย์ และ ผศ.พญ.พลิศรา ธรรมโชติ

Workshop 5 :
บาดเจ็บใจและกายในวัยเด็กนั้น…บาดลึกถึงสมองและทักษะเรียนรู้ : การเยียวยาผ่านการเล่น
(Impact of childhood trauma on the brain : The way for healing through play)
โดย อ.ดร.นุชนาฏ รักษี อ.ดร.กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา พญ.นลินี เชื้อวณิชชากร น.ส.อาภาสิริ ชุติกุล (ครูอุ้ม) และนางสโรทร ม่วงเกลี้ยง

 

Workshop 6 :
การละเล่นไทย: เครื่องมือเชื่อมโลกจินตนาการ กับโลกที่เป็นจริง ในเด็กที่ประสบเหตุวิกฤติ
โดย ผศ.ดร.บัญญัติ ยงย่วน น.ส.ณัฐวดี ปิตตาทะโน และน.ส.นันทนัช สงศิริ

Workshop 7 :
ปรับและเปลี่ยนแผลใจด้วยพลังบวก
Prevent & heal childhood trauma with positive
โดย อ.ดร. ชฎารัตน์ เฮงษฎีกุล

Workshop 8 :
Deep listening ฟังอย่างเข้าใจ
โดย นพ.วิชยุตม์ เพศยนาวิน กลุ่ม Understand: ซึมเศร้าเราเข้าใจ

Workshop 9 :
การสร้างนวัตกรรมและวัฒนธรรมความรับผิดชอบต่อเด็กและครอบครัวขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชน
โดย อ.ดร. อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล และ ผู้บริหารองค์กรสุขภาวะต้นแบบ
นายจรูญ ศิริสรณ์ (คุณไผ่)
นายนันทพล วิชัยดิษฐ (คุณโอ)

Workshop 10 :
สติเพื่อการเยียวยา (Mindfulness for healing)
โดย ดร.ธีรตา ขำนอง อ.ดร.นนทสรวง กลีบผึ้ง ผศ.ดร.วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ อ.ดร.ศรัล ขุนวิทยา และ
นางอรพินท์ เลิศอวัสดาตระกูล

Workshop 11 :
เทคนิคการช่วยเหลือเด็กและครอบครัวก้าวผ่านความเจ็บปวดและเดินหน้าต่อไปหลังหย่าร้าง
โดย ผศ.ดร.สาวิตรี ทยานศิลป์ นางฐาณิชชา ลิ้มพานิช ผู้จัดการมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว น.ส.อัชฌาพิชญ์ มีสวัสดิ์ และนายศุภฤทธิ์ ทวีเกียรติตัวแทนพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว

Workshop 12 :
การออกแบบสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยาและลดความเจ็บปวดของเด็ก
โดย ดร.โกศล จึงเสถียรทรัพย์ และนายนรพันธ์ ทองเชื่อม

Workshop 13 :
นววิถีแห่งการพัฒนามูลนิธิเด็กภายใต้ภาวะโลกผันผวน
โดย ผศ.พญ. แก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ
อ.ดร.วรลักษณ์ วงษ์เอก
นางรัชนี ธงไชย
และทีมงานคลินิก

Workshop 14 :
เพิ่มตัวตน ลดการบาดเจ็บทางจิตใจ: บนพื้นฐานจิตวิทยาการเลี้ยงดูเชิงบวก (More self, Less trauma: Based on positive psychology of child rearing)
โดย ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร และ อ.ดร.พัชรินทร์ เสรี

Workshop 15 :
รุนแรงข้ามรุ่น
(Childhood disrupted and domestic violence)
โดย ผศ.ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์

………………………………………………………………
ในหัวข้อเรื่อง
🔥 “ความเจ็บปวดของเด็กในโลกผันผวน”
: รู้จัก เข้าใจความเจ็บปวดของเด็กในโลกยุคผันผวนและเรียนรู้วิธีการเยียวยาป้องกัน
🔥 (CHILDHOOD TRAUMA IN DISRUPTIVE WORLD : early intervention, the sooner the better)
………………………………………………………………
🎯ในวันที่ 5-6 มีนาคม 2563
เวลา 08.00-16.30 น.
………………………………………………………………
ปาฐกถา นิตยา คชภักดี ครั้งที่ 2
✅ “ความเจ็บปวดของเด็กไทยในโลกผันผวนกับผลกระทบต่อสังคมไทย”
โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี
✅ “ประสาทวิทยาศาสตร์ของเด็กที่ได้รับประสบการณ์เลวร้ายในชีวิต”
โดย รศ.ดร. นัยพินิจ คชภักดี
และวิทยากร นำโดย รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และคณาจารย์ทั้งหมด
………………………………………………………………
📞ติดต่อสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป
โทร 02 4410601-10 ต่อ 1201
โทร 02 4410601-10 ต่อ 1509
ข้อมูลการลงทะเบียน
โทร 02 4410601-10 ต่อ 1417
โทรศัพท์มือถือ : 092-414-5296 (ในวันและเวลาราชการ)
อีเมล : nicfdacademic@gmail.com
ช่องทางการติดต่อสอบถาม Facebook : สถาบันเด็กมหิดล บริการวิชาการสู่สังคม