Select Page

SDG3: การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

การดำเนินงานตาม Time Higher Education University Impact Rankings 2022

SDG3: การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

3.3.1 “ในปัจจุบัน หน่วยงานของท่านมีความร่วมมือกับองค์การทางด้านสุขภาพ เพื่อพัฒนาสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ในระดับใดบ้าง (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
“ความร่วมมือในระดับท้องถิ่น”

รายละเอียดการดำเนินงาน 1 : Safety Hunter

Safety Hunter

รายละเอียดการดำเนินงาน 2 : จัดฝึกอบรมทักษะความปลอดภัยให้เด็ก 6-10 ปี
รายละเอียดการดำเนินงาน 3 : Muang Nan
รายละเอียดการดำเนินงาน 4 : SPECTRUM
รายละเอียดการดำเนินงาน 5 : ความก้าวหน้าโครงการตำบลปลอดภัย
รายละเอียดการดำเนินงาน 6 :  ชุมชนปลอดภัย
รายละเอียดการดำเนินงาน 7 : ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยฯ

Mahidol: How to Keep Kids Happy & Safe during COVID-19 Pandemic Mueang Nan Safe Community Webinar

โครงการวิจัยเพื่อติดตามผลกระทบจากสารอาร์เซนิก แมงกานีส ไซยาไนด์ และฟื้นฟูภาวะบกพร้องทางสติปัญญา กระบวนการรู้คิด และการเรียนรู้ในเด็กประถมศึกษาปีที่ 4-6

รายละเอียดการดำเนินงาน 8 : จัดฝึกทักษะความปลอดภัยให้เด็ก 6-10 ปี
รายละเอียดการดำเนินงาน 9 : หนังสือจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
รายละเอียดการดำเนินงาน 10 : ม.มหิดล” ทดสอบเปิดห้องเรียนเด็กปฐมวัย นิวนอร์มอล สู้โควิด  (สยามรัฐ)

ม.มหิดล ส่งเสริมเด็กและครอบครัวรณรงค์ลดเสี่ยง COVID-19 ผ่านการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมชิงรางวัลออนไลน์ครั้งแรก

รายละเอียดการดำเนินงาน 11 : Child drowning deaths hit new low  (ฺBangkok post)
รายละเอียดการดำเนินงาน 12 :Drowning still a huge problem for Thai kids  (Thai ASEAN Post) 

โครงการพี่อุ่นใจร่วมกับชุมชนสร้างทักษะป้องกันไม่ให้น้องจมน้ำ

โครงการเฝ้าระวังสินค้าและบริการด้านสุขภาพ (ของเล่นของใช้เด็ก)

เด็ก don’t drive : 15 ปีไม่ขี่มอเตอร์ไซค์

3.3.2 “หน่วยงานของท่านมีกิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการในชุมชนโดยรอบหน่วยงาน (รวมถึงโปรแกรมจิตอาสาของนักศึกษา) เพื่อพัฒนาสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (สุขอนามัย โภชนาการ การวางแผนครอบครัว กีฬา การออกกำลังกาย การดูแลผู้สูงอายุ หรือหัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) หรือไม่
– บางครั้ง
รายละเอียดการดำเนินงาน 1  : การถอดบทเรียนแม่ทดแทนผู้พัฒนาเด็กในสถานสงเคราะห์ 

Safety Hunter

รายละเอียดการดำเนินงาน 2 : Muang Nan
รายละเอียดการดำเนินงาน 3 : SPECTRUM
รายละเอียดการดำเนินงาน 4 : ความก้าวหน้าโครงการตำบลปลอดภัย
รายละเอียดการดำเนินงาน 5 : ชุมชนปลอดภัย
รายละเอียดการดำเนินงาน 6 : ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยฯ

Mahidol: How to Keep Kids Happy & Safe during COVID-19 Pandemic Mueang Nan Safe Community Webinar

โครงการวิจัยเพื่อติดตามผลกระทบจากสารอาร์เซนิก แมงกานีส ไซยาไนด์ และฟื้นฟูภาวะบกพร้องทางสติปัญญา กระบวนการรู้คิด และการเรียนรู้ในเด็กประถมศึกษาปีที่ 4-6

รายละเอียดการดำเนินงาน 8 :หนังสือจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
รายละเอียดการดำเนินงาน 9 : จัดอบรมทักษะความปลอดภัยเด็ก  6-10 ปี
รายละเอียดการดำเนินงาน 10 :Drowning still a huge problem for Thai kids

โครงการเฝ้าระวังสินค้าและบริการด้านสุขภาพ (ของเล่นของใช้เด็ก)

เด็ก don’t drive : 15 ปีไม่ขี่มอเตอร์ไซค์

3.3.3 “หน่วยงานของท่านมีอุปกรณ์หรือสถานที่ออกกำลังกายที่ชุมชนโดยรอบ (บุคคลทั่วไป) สามารถเข้ามาใช้งานได้หรือไม่
– ไม่มีข้อมูล

3.3.4 “หน่วยงานของท่านมีบริการให้คำปรึกษาด้านเพศศึกษาแก่นักศึกษาหรือไม่
-มีค่าใช้จ่าย
รายละเอียดการดำเนินงาน   :   ขั้นตอนการรับบริการคลินิกเด็กและวัยรุ่น สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

3.3.5 “หน่วยงานของท่านมีบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่นักศึกษาหรือไม่
-มีค่าใช้จ่าย
รายละเอียดการดำเนินงาน   :   ขั้นตอนการรับบริการคลินิกเด็กและวัยรุ่น สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว