Select Page

SDG16: สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก

การดำเนินงานตาม Time Higher Education University Impact Rankings 2022

SDG16: สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก

16.3 (ข้อมูล 1 ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2563)
        16.3.1 “หน่วยงานของท่านมีผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำแนะนำต่อองค์กรท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ หรือรัฐบาล เกี่ยวกับสันติภาพ ความยุติธรรม และความเข้มแข็งของสถาบันหรือไม่? (เช่น การแนะนำนโยบายการมีส่วนร่วมในคณะกรรมการการจัดหาหลักฐาน)
(ไม่มี)

        16.3.2 หน่วยงานของท่านจัดให้มีกิจกรรมสาธารณะ การให้ความรู้ การยกระดับ และการสร้างขีดความสามารถให้กับผู้กำหนดนโยบาย/กฎหมาย ในด้านที่เกี่ยงข้อง เช่น เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย, เทคโนโลยี, การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือไม่?

รายละเอียดการดำเนินงาน 1  : ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมในองค์กรเอกชน : การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุ
รายละเอียดการดำเนินงาน 2 :  สรุปความพึงพอใจงานประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต้นแบบศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย New Normal

แนวทางการพัฒนาต้นแบบในการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก จากปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

         16.3.3 หน่วยงานของท่านทำการวิจัยเชิงนโยบายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐหรือไม่? มี
รายละเอียดการดำเนินงาน : สมองเด็กไทยรอดจากภัยสารหนูแล้ว…(หรือไม่?)  

16.3.4 หน่วยงานของท่านมีเวทีที่เป็นกลางและเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้มีส่วนได้เสียทางการเมืองซึ่งอยู่ในกลุ่มที่มีความเห็นแตกต่างกัน มารวมตัวกันเพื่อหารือหรือพูดคุยกันหรือไม่?  มี
รายละเอียดการดำเนินงาน :  เอกสารสรุปความคิดเห็นนักศึกษา