Select Page

SDG1: ขจัดความยากจน

การดำเนินงานตาม Time Higher Education University Impact Rankings 2022

SDG1: ขจัดความยากจน (ข้อมูล 1 ส.ค. 2562 – 31 ส.ค. 2563)
จำนวนนักศึกษาที่มีรายได้ต่ำที่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น ทุนการศึกษา  (ไม่มี)
1.3 (ข้อมูล 1 ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2563)
1.3.3 “หน่วยงานของท่านให้การสนับสนุน (เช่น อาหาร ที่พัก การคมนาคม บริการด้านกฎหมาย) นักศึกษาจากครอบครัวที่ยากจนเพื่อส่งเสริมให้พวกเขาสำเร็จการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย หรือไม่?   (ไม่่มี)

1.3.4 หน่วยงานของท่านมีโปรแกรม/โครงการช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนหรือมาจากครอบครัวยากจน เพื่อให้สำเร็จการศึกษา หรือไม่?    (มี)
รายละเอียดการดำเนินงาน 1 :  ม.มหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็กในศตวรรษที่ 21 (กรุงเทพธุรกิจ)
รายละเอียดการดำเนินงาน 2 : หลักสูตรออนไลน์ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็กในศตวรรษที่ 21

1.3.5 หน่วยงานของท่านมีแผนการช่วยเหลือนักศึกษายากจน ที่มาจากประเทศที่มีรายได้น้อยหรือไม่? (เช่น ให้การศึกษาฟรีเต็มจำนวน หรือให้ทุนสนับสนุนบางส่วน)  (ไม่มี)

1.4 (ข้อมูล 1 ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2563)
1.4.1 “หน่วยงานของท่านให้ความช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่นในการริเริ่มธุรกิจที่มีความยั่งยืน (Sustainable Business) ผ่านการศึกษาหรือการจัดหาทรัพยากร (เช่น โปรแกรมการให้คำปรึกษา การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หรือการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย) (ไม่มี)

1.4.2 หน่วยงานของท่านให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ชุมชนท้องถิ่นเพื่อช่วยให้ชุมชนริเริ่มธุรกิจที่มีความยั่งยืน (Sustainable Business) หรือไม่? (ไม่มี)

1.4.3 “หน่วยงานของท่านจัดฝึกอบรมหรือโปรแกรม เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการพื้นฐานสำหรับทุกคนหรือไม่? (บริการพื้นฐาน ได้แก่ บริการด้านโภชนาการ, การลดอัตราการตายของเด็ก, น้ำมันสำหรับทำอาหาร, การสุขาภิบาล, น้ำดื่ม, ไฟฟ้า, ที่อยู่อาศัย, สินทรัพย์)
มี ” โดยตรง “
รายละเอียดการดำเนินงาน 1 : Mahidol: How to Keep Kids Happy & Safe during COVID-19 Pandemic
Mueang Nan Safe Community Webinar

รายละเอียดการดำเนินงาน 2 : โครงการ 10 ทักษะความปลอดภัย

1.4.4 “หน่วยงานของท่านมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และ/หรือระดับโลก เพื่อดำเนินโครงการและนโยบายที่ขจัดความยากจนในทุกมิติหรือไม่?
(มีความร่วมมือในระดับประเทศ)

รายละเอียดการดำเนินงาน1  : โครงการ ทีมบูรณาการสุขภาพ การเรียนรู้พัฒนา และการคุ้มครองเด็ก เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะกลุ่มเด็กยากจน และมีความขาดแคลนแบบพหุปัจจัย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ 

รายละเอียดการดำเนินงาน 2   : การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 6 ประจำปี 2563 “Childhood trauma in disruptive world: Early intervention, the sooner the better” : ความเจ็บปวดของเด็กในโลกผันผวน 

รายละเอียดการดำเนินงาน 3  : โครงการ การขยายผลและพัฒนาความช่วยเหลือกลุ่มเด็กปฐมวัยยากจนในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และ เด็กปฐมวัยนอกระบบในกรุงเทพมหานคร รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์

ลิงค์การดำเนินงาน 4 : การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 6 ประจำปี 2563 “Childhood trauma in disruptive world: Early intervention, the sooner the better” : ความเจ็บปวดของเด็กในโลกผันผวน