Select Page

SDG 6: การจัดการน้ำและสุขาภิบาล

การดำเนินงานตาม Time Higher Education University Impact Rankings 2022

SDG 6: การจัดการน้ำและสุขาภิบาล

6.2 (ข้อมูล 1 ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2563)
       6.2.1 ปริมาณน้ำที่ใช้ในมหาวิทยาลัย: ทั้งหมด (น้ำประปา+ น้ำที่บำบัดแล้วนำกลับมาใช้ (มิเตอร์))
มี ข้อมูลอยู่ที่กองกายภาพฯของมหาวิทยาลัย

       6.2.1 ปริมาณน้ำที่ใช้ในมหาวิทยาลัย: น้ำประปา+น้ำบาดาล
ไม่มีการใช้น้ำบาดาล ข้อมูลอยู่ที่กองกายภาพฯของมหาวิทยาลัย

6.2.3 ปริมาณน้ำที่ใช้ในมหาวิทยาลัย: ปริมาณน้ำฝนที่กักเก็บ  (ไม่มี)

6.2.4 ปริมาณน้ำที่ใช้ในมหาวิทยาลัย: น้ำที่ใช้ซ้ำ / นำกลับมาใช้ใหม่
มี ข้อมูลอยู่ที่กองกายภาพฯของมหาวิทยาลัย

6.3 (ข้อมูล 1 ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2563)
        6.3.1 หน่วยงานของท่านมีกระบวนการบำบัดน้ำเสียหรือไม่?
มี น้ำที่ใช้อุปโภคจะผ่านถังบำบัดน้ำเสียของอาคารก่อนไหลลงสู่ท่อระบายของมหาวิทยาลัย

        6.3.2 หน่วยงานของท่านมีกระบวนการป้องกันไม่ให้น้ำเสียไหลหรือมลพิษที่เกิดจากอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์ในมหาวิทยาลัย ปนเปื้อนเข้าสู่ระบบน้ำใช้หรือไม่?
มี ส่วนงานมีการต่อระบบท่อน้ำประปาเข้ากับท่อเมนน้ำประปาของมหาวิทยาลัย

        6.3.3 หน่วยงานของท่านจัดหาน้ำดื่มฟรีให้กับนักศึกษา บุคลากร และผู้มาเยือนหรือไม่? (เช่น เครื่องกดน้ำดื่มฟรี)
มีเครื่องกดน้ำติดตั้งอยู่ภายในอาคารแต่ละชั้น

        6.3.4 หน่วยงานของท่านมีการนำมาตรฐานด้านอาคารมาประยุกต์ใช้ เพื่อลดการใช้น้ำหรือไม่?
(โปรดระบุมาตรฐานดังกล่าวที่นำมาใช้)
มี เปลี่ยนสุขภัณฑ์แบบฟลัชวาวล์มาเป็นระบบกดแบบมีหม้อพักน้ำ

        6.3.5 หน่วยงานของท่านมีการออกแบบ/วางผังภูมิทัศน์ เพื่อลดการใช้น้ำหรือไม่?
(เช่น การปลูกพืชทนแล้ง เป็นต้น)
มี ใช้น้ำผ่านระบบบำบัดน้ำเสียของมหาวิทยาลัยมาใช้รดน้ำต้นไม้บริเวณรอบอาคารสถาบัน

6.5 (ข้อมูล 1 ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2563)
        6.5.1 “หน่วยงานของท่านให้โอกาสทางการศึกษาแก่ชุมชนท้องถิ่นเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำที่ดีหรือไม่?
(ไม่มี)

        6.5.2 “หน่วยงานของท่านส่งเสริมการใช้น้ำอย่างจริงจัง/ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้น้ำหรือไม่?
มีนโยบายและมาตรการการประหยัดน้ำแต่ละส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย

        6.5.3 หน่วยงานของท่านสนับสนุนการอนุรักษ์น้ำนอกวิทยาเขตหรือไม่?
มี ตามบ้านบุคลากร

        6.5.4 “หน่วยงานของท่านใช้เทคโนโลยีการนำน้ำจากแหล่งน้ำในบริเวณวิทยาเขต/มหาวิทยาลัยมาใช้อย่างยั่งยืน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยรอบหรือไม่?
(เทคโนโลยีการสกัดน้ำ คือ กระบวนการนำน้ำจากแหล่งน้ำใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือการชลประทานเพื่อควบคุมน้ำท่วมหรือใช้บริโภค อย่างไรก็ตามการนำน้ำในแม่น้ำหรือน้ำใต้ดินมาผ่านโครงสร้างพื้นฐานที่สร้างขึ้นในบริเวณมหาวิทยาลัยนั้นจะเปลี่ยนแปลงปริมาณและคุณภาพน้ำผิวดิน ซึ่งจะรบกวนธรรมชาติการไหลของน้ำผ่านแม่น้ำลำธารและทะเลสาบ ดังนั้นเทคโนโลยีจะต้องได้รับการออกแบบและนำไปใช้อย่างยั่งยืนเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น)”
มี การนำน้ำที่ผ่านระบบบำบัดของมหาวิทยาลัยมาใช้รดน้ำต้นไม้บริเวณรอบสถาบัน

 6.5.5 “หน่วยงานของท่านร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่น/ภาครัฐเกี่ยวกับความมั่นคงทางน้ำหรือไม่?
(ไม่มี)