Select Page

SDG 10: ลดความเหลื่อมล้ำ

การดำเนินงานตาม Time Higher Education University Impact Rankings 2022

SDG 10: ลดความเหลื่อมล้ำ

10.3 (ข้อมูล 1 ส.ค. 2562 – 31 ส.ค. 2563)
         10.3.1 จำนวนนักศึกษาต่างชาติ ระดับปริญญาตรี ที่มาจากประเทศกำลังพัฒนา (พร้อมระบุจำนวนจากแต่ละประเทศ) (ไม่มี)

10.4 (ข้อมูล 1 ส.ค. 2562 – 31 ส.ค. 2563)

10.4.1 จำนวนนักศึกษาทุพพลภาพ  (ไม่มี)

10.6 (ข้อมูล 1 ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2563)

10.6.2 หน่วยงานของท่านมีการวัดหรือการติดตาม การรับสมัครและการรับเข้าศึกษาของนักศึกษาจากกลุ่มผู้มีบทบาทน้อย รวมถึงชนกลุ่มน้อย, นักศึกษาที่มีรายได้น้อย, นักศึกษาที่ไม่ใช่คนดั้งเดิม, ผู้หญิง, นักศึกษา LGBT, นักศึกษาทุพพลภาพ เป็นต้น
           (ไม่มี)

10.6.3 หน่วยงานของท่านได้จัดโปรแกรมหรือโครงการเพื่อรับสมัครนักศึกษา/บุคลากร/คณาจารย์ จากกลุ่มผู้มีบทบาทน้อย รวมถึงชนกลุ่มน้อย, นักศึกษาที่มีรายได้น้อย, นักศึกษาที่ไม่ใช่คนดั้งเดิม, ผู้หญิง, นักศึกษา LGBT, นักศึกษาทุพพลภาพ เป็นต้น หรือไม่?
รายละเอียดการดำเนินงาน 1 :ศูนย์สมานใจปฐมวัยสาธิต แก้ปัญหาความรุนแรงในเด็ก l ช่อง5HD l 10/01/2563 
รายละเอียดการดำเนินงาน2 : Inclusive Education Program

10.6.6 หน่วยงายของท่านจัดให้มีการให้คำปรึกษา/การช่วยเหลือเพื่อน เพื่อสนับสนุนนักศึกษา/บุคลากร/คณาจารย์ จากกลุ่มผู้มีบทบาทน้อย รวมถึงชนกลุ่มน้อย, นักศึกษาที่มีรายได้น้อย, นักศึกษาที่ไม่ใช่คนดั้งเดิม, ผู้หญิง, นักศึกษา LGBT, นักศึกษาทุพพลภาพ เป็นต้น หรือไม่?
มี  “งานคลินิกได้ให้ความร่วมมือกับ
กองกิจการนศ มหิดลในการดำเนินงานด้านสุขภาวะใจ”
รายละเอียดการดำเนินงาน1 : ขอเชิญเป็นวิทยากรโครงการดูแลสุขภาพจิตทางใจ

10.6.7 มหาวิทยาลัยของท่านมีการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการให้แก่ผู้พิการ หรือไม่?
           มี การอำนวยความสะดวกในการจอดรถและลิฟต์จากลานจอดรถ

10.6.8 หน่วยงานของท่านจัดให้มีการสนับสนุนช่วยเหลือผู้พิการ เช่น ผู้ช่วยส่วนตัว ล่ามภาษามือ เป็นต้น หรือไม่?
(ไม่มี)

10.6.9 “หน่วยงานของท่านจัดให้มีการเข้าถึงการบริการช่วยเหลือสำหรับผู้พิการหรือไม่
– มีการสนับสนุนในด้านอื่น ๆ
“การอำนวยความสะดวกในการจอดรถและลิฟต์จากลานจอดรถสำหรับเด็กที่มารับบริการที่คลินิก หากมีความบกพร่องทางด้านร่างกาย เช่น เดินไม่ได้ หรือ เด็กที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด เช่น ไม่นิ่ง วิ่งเตลิด ฟังไม่เข้าใจ งานคลินิกจะออกใบจอดรถให้กับผู้ปกครองจอดรถใต้ตึกของสถาบัน และขึ้นลิฟท์เพื่อสะดวกในการมาใช้บริการ เอกสารแนบ ขออนุมัติที่จอดรดชั่วคราว สำหรับ ผปค. (กรณีพิเศษ)”
รายละเอียดการดำเนินงาน 1 : ขออนุมัติจอดรถชั่วคราวสำหรับผู้ปกครอง

10.6.10 หน่วยงานของท่านมีนโยบายการจัดหาที่พักที่เหมาะสม รวมทั้งระบบการให้เงินทุนสนับสนุน อย่างเพียงพอสำหรับผู้พิการหรือไม่
(ไม่มี)