Select Page

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 นายแพทย์ฉัตรชัย อิ่มอารมณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวเปิดการประชุมเวทีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้าน NCF กรอบการดูแลอย่างเอาใจใส่เพื่อ พัฒนาเด็กปฐมวัยรอบด้าน และได้นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานตามกรอบการดูแลอย่างเอาใจใส่เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยรอบด้านในประเทศไทย (Nurturing Care Framework in Thailand) การประชุมข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในครั้งนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนจากหน่วยงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย จากหลายหน่วยงาน

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ UNICEF Thailand จัดโครงการเสริมสร้างกรอบการดูแลเด็กปฐมวัยในประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง “โครงการเสริมสร้างกรอบการดูแลเด็กปฐมวยในประเทศไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราแนวทาง นโยบายการดูแลเด็กปฐมวัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเครื่องมือในการประเมินและติดตามการดูแลเด็กปฐมวัย และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยภายใต้แนวความคิด NCF ให้กับผู้ปฏิบัติงานของสถานพยาบาลในประเทศไทย เพื่อสร้างกรอบการดูแลเด็กปฐมวัยให้มีความเหมาะสมสำหรับประเทศไทย โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย และผู้แทน UNICEF ประเทศไทย และคณาจารย์สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มาร่วมแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้าน NCF กรอบการดูแลอย่างเอาใจใส่เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยรอบด้าน โครงการเสริมสร้างกรอบการดูแลเด็กปฐมวัยในประเทศไทย (Strengthening the Nurturing Care Framework in Thailand) ณ ห้องลานเพลิน ชั้น 2 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

147 views