Select Page

เปิดรับสมัครบุคลากร

"โครงการสร้างงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มบุคคลพิเศษ" ประเภทลูกจ้างเงินรายได้(ชั่วคราว)
1.พนักงานทั่วไป 2 อัตรา (คำบรรยายลักษณะงาน)
2.พนักงานธุรการ 1 อัตรา (คำบรรยายลักษณะงาน)

"โครงการฝึกอบรมและสร้างอาชีพบุคคลพิเศษและการพัฒนาสู่ Inclusive organization" ลูกจ้างเงินงบประมาณ(ชั่วคราว)
1.พนักงานธุรการ 2 อัตรา (คำบรรยายลักษณะงาน)
2.พนักงานธุรการ (ผู้พิการ) 1 อัตรา (คำบรรยายลักษณะงาน)

วิธีรับสมัคร สามารถดาว์นโหลด
1.ใบสมัคร
2.รายงานตรวจสอบ_PSEA
พร้อมส่ง เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครที่
(office) สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
งานแผนและทรัพยากรบุคคล (สมัครงาน)
เลขที่ 999 อาคารปัญญาวัฒนา
ถนนพุทธมณฑลสาย 4
ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม
73170

หรือเอกสารไปที่ e-mail  : nichapha.kan@mahidol.ac.th
ชื่อเรื่อง สมัครงาน
เอกสารที่แนบต้องเป็นไฟล์ PDF (เท่านั้น)