Select Page

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก

เกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อมุ่งเน้นบูรณาการความรู้ในศาสตร์ด้านการสร้างนวัตกรรม การออกแบบความคิด วิทยาศาสตร์ พัฒนาการมนุษย์ แพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ นิเวศวิทยา การบริหารจัดการ และกฎหมาย เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษานำความรู้เชิงบูรณาการดังกล่าวไปประยุกต์ในการออกแบบเทคโนโลยีและสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก ให้เติบโตเป็นพลเมืองโลกที่มีศักยภาพ

เรียนแล้วคุณจะสามารถ…

 1. มีทักษะการออกแบบเทคโนโลยีและสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก โดยคำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
 2. มีภาวะผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก
 3. บูรณาการองค์ความรู้ เพื่อวิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก
 4. บริหารจัดการและประยุกต์ใช้ความรู้ สื่อสารและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการพัฒนาและคุ้มครองเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1.นวัตกร นักวิชาการ นักวิจัย และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาเด็ก

2.นวัตกร นักวิชาการ นักวิจัย และที่ปรึกษาด้านการปกป้องและคุ้มครองเด็ก

3.ผู้ประกอบการ ผู้บริหารกิจการด้านการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก

4.นักออกแบบ นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก

5.ผู้ให้บริการหรือผู้ทำงานด้านการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก

6.นักวิชาการการศึกษา นักพัฒนาการศึกษาในระบบ/นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

7.นักบริหาร และนักพัฒนาชุมชน

8.บุคคลทั่วไปที่ทำหน้าที่ดูแลเด็กในครัวเรือน หรือ ชุมชน หรือองค์กร

โครงสร้างหลักสูตร

                                                 แผน ก แบบ ก 2                     แผน ข

(1)  หมวดวิชาบังคับ                         18  หน่วยกิต                    18  หน่วยกิต

(2)  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า           6   หน่วยกิต                   12  หน่วยกิต

(3)  วิทยานิพนธ์                               12  หน่วยกิต                             —

(4)  สารนิพนธ์                                        —                             6   หน่วยกิต

                รวมไม่น้อยกว่า             36 หน่วยกิต                   36  หน่วยกิต

กลุ่มรายวิชาของหลักสูตร

 • ด้านการพัฒนาเด็ก
 • ด้านสิทธิและการคุ้มครองเด็ก
 • ด้านกระบวนการและแนวคิดทางนวัตกรรม
 • ด้านกระบวนการวิจัย

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 200,000 บาท

โอกาสที่ได้รับ ทุนสนับสนุนการศึกษา

 1. ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเรียนดี
 2. ทุนทำวิจัยจากแหล่งอื่นๆ
 3. ทุนนำเสนอผลงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดหลักสูตรได้ที่

นายภานุวัฒน์ เพชรานนท์
นักวิชาการศึกษา
สถาบันแห่งชาติเพื่อพัฒนาการเด็กและครอบครัว
มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร 024410608 ต่อ 1510 หรือ 0872661054