Select Page

เรียน สมาชิกเยาวชนจิตอาสากู้ภัยโควิด 19
ตามที่ท่านได้ผ่านการเรียนรู้หลักสูตร “จิตอาสา เยาวชนกู้ภัยโควิด” และได้ปฏิบัติการปกป้องขั้นสูงสุดแก่ ปู่ย่า ตายายที่บ้าน 1 ราย และได้รับประกาศนียบัตร จิตอาสา เยาวชนไทยกู้ภัยโควิด ขั้นต้น แล้วนั้น (หรือบางท่านยังอยู่ระหว่างการดำเนินการให้เสร็จสิ้น)
บัดนี้ หลักสูตรจิตอาสาฯ ขั้นกลาง เพื่อเพิ่มพูนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน พร้อมให้ท่านได้เรียนรู้เพิ่มเติมตามลิ้งค์ที่ส่งมาด้วย หลักสูตรนี้ ประกอบด้วย 3 บทเรียน หลังเรียนจบให้ท่านทำแบบทดสอบ ซึ่งมีทั้งการตอบคำถามและการปฏิบัติ พร้อมแนบคลิปหรือรูปที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติมาด้วย
หลังจากนั้น คณะกรรมการจะพิจารณาคำตอบของท่าน หากคำตอบของท่านสมบูรณ์มีคลิปการปฏิบัติประกอบ ท่านจะได้รับ “ประกาศนียบัตร จิตอาสาเยาวชนไทยกู้ภัยโควิด ขั้นกลาง”
ขอให้ท่านปลอดภัยจากโรคระบาดและประสบความสำเร็จในการฝึกอบรมและการปฏิบัติ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์แก่ครอบครัวและชุมชนของท่านต่อไป
____________________
ลิ้งค์เพื่อเรียนรู้ 3 บทเรียน
https://bit.ly/CFCOVID19-L2
_______________________
ลิ้งค์เพื่อทำแบบทดสอบและส่งคลิปการปฏิบัติเพื่อรับการพิจารณา ประกาศนียบัตรจิตอาสา เยาวชนไทยกู้ภัยโควิด ขั้นกลาง
https://bit.ly/CFVSCOVID19-2
หรือ สแกน QR-Code