Select Page

โครงการเยาวชนไทย กู้ภัยโควิด

ในแต่ละชุมชนหมู่บ้าน ตำบล สภาเยาวชนตำบล จัดตั้งกลุ่ม “เยาวชนไทย กู้กัยโควิด” เยาวชน อายุตั้งแต่ 18-25 ปี

ทำหน้าที่
1.เรียนรู้หลักสูตรพื้นฐานเพื่อการเป็นสมาชิก “เยาวชนไทย กู้กัยโควิด” ทางออนไลน์ 4 บท ได้แก่โรคโควิด19 สุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดีเพื่อการป้องกันโรค การแยกผู้สูงอายุในบ้านเพื่อมุ่งเป้า”โควิดเป็นศูนย์” หน้าที่จิตอาสาเพื่อคุณปู่ย่าตายาย

2. ตั้งกลุ่มโซเชียล “เยาวชนไทย กู้ภัยโควิด ประจำ….” (หมู่บ้าน หรือชุมชน หรือตำบล หรือเทศบาล) ด้วยวิธีการที่ถนัดเช่น line และจัดตั้งศูนย์ข้อมูลของกลุ่ม

3. สมาชิกตั้งเป้าหมาย “ต้องไม่มีผู้สูงอายุในชุมชนของเราป่วยด้วยโรคโควิด” เริ่มกู้ภัยโควิดขั้นที่ 1 “ปกป้องปู่ย่าตายายที่บ้านขั้นสูงสุด” โดย

  •  ชักชวนปู่ย่าตายายที่บ้านของตนเองก่อน ให้ปฏิบัติตามวิธีการป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด เช่นการล้างมือบ่อยๆ กินร้อนช้อนเรา เป็นต้น อยู่แต่ในบ้าน รวมทั้งการสร้างระยะห่างจากผู้อื่นในบ้านที่ยังไปข้างนอก ไปพบปะผู้คน หรือไปทำงาน หรือมีอาการไข้ ไอ โดยช่วยกันคิดร่วมกับผู้สูงอายุ ออกแบบการอยู่อาศัย ออกกฎการอยู่บ้านเดียวกัน ให้สามารถแยกผู้สูงอายุให้ห่างจากที่ผู้อื่นในบ้านที่ยังเดินทางออกอนอกบ้านเหล่านี้ให้ได้ 2 เมตรตลอดเวลา และไม่ใช้พื้นที่ ของใช้ปะปนกัน เพื่อปกป้องปู่ย่าตายาย
  • เยาวชนต้องอาสาซื้อของ ซื้ออาหาร ซื้อยา หรือจัดหาสิ่งอื่นๆที่ผู้สูงอายุต้องใช้ ให้
  • รวบรวมความคิดการจัดการทั้งหลาย ปัญหาอุปสรรค และข้อมูลผู้สูงอายุในบ้านของตนเองส่งที่ศูนย์ข้อมูลของกลุ่ม

4. กู้ภัยโควิดขั้นที่ 2 “ปกป้องผู้สูงอายุบ้านใกล้เรือนเคียงขั้นสูงสุด” ต้องรับอาสาดำเนินการปกป้องผู้สูงอายุบ้านใกล้เรือนเคียงขั้นสูงสุด โดย

  • สร้างระบบสื่อสารเยาวชนจิตอาสากับผู้สูงอายุบ้านใกล้เรือนเคียง โดยใช้แอปพลิเคชั่นตามที่ถนัด
  • สำรวจข้อมูลผู้สูงอายุบ้านใกล้เรือนเคียง (สมาชิก 2 รายบ้านอยู่ใกล้กัน พยายามหาข้อมูล 10 หลังคาเรือนรอบๆบ้าน) โดยขอข้อมูลจำนวนผู้มีอายุเกินกว่า 60 ปี โรคประจำตัว/ความต้องการ/เบอร์โทร/ email/ lineของผู้สูงอายุ แล้วส่งเข้าเป็นข้อมูลกลุ่ม
  • สื่อสารให้ความรู้เรื่อง การปกป้องผู้สูงอายุขั้นสูงสุด แก่บ้านใกล้เรือนเคียง โดย ให้ปฏิบัติตามวิธีการป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด เช่นการล้างมือบ่อยๆ กินร้อนช้อนเรา เป็นต้น อยู่แต่ในบ้าน รวมทั้งการสร้างระยะห่างจากผู้อื่นในบ้านที่ยังไปข้างนอก ไปพบปะผู้คน หรือไปทำงาน หรือมีอาการไข้ ไอ ออกแบบการอยู่อาศัย ออกกฎการอยู่บ้านเดียวกัน ให้สามารถแยกผู้สูงอายุให้ห่างจากที่ผู้อื่นในบ้านที่ยังเดินทางออกอนอกบ้านเหล่านี้ให้ได้ 2 เมตรตลอดเวลา และไม่ใช้พื้นที่ ของใช้ปะปนกัน
  • เยาวชนต้องอาสาซื้อของ ซื้ออาหาร ซื้อยา หรือจัดหาสิ่งอื่นๆที่ผู้สูงอายุบ้านใกล้เรือนเคียงต้องใช้
  • รวบรวมความคิดการจัดการทั้งหลาย ปัญหาอุปสรรค และข้อมูลผู้สูงอายุบ้านใกล้เรือนเคียงส่งที่ศูนย์ข้อมูลของกลุ่ม
  • สำรวจความสำเร็จของการปฏิบัติ ปัญหาอุปสรรค และ สภาพจิตใจ และส่งเข้าศูนย์ข้อมูลของกลุ่มเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ และส่งต่อให้ผู้นำชุมชน-องค์กรท้องถิ่น อสม อพม ต่อไป

4. กู้ภัยโควิดขั้นที่3 “ปกป้องผู้สูงอายุในชุมชนขั้นสูงสุด” หากชุมชนเริ่มมีความจำเป็นต้องจัดตั้งบริการสาธารณะเพื่อช่วยเหลือแต่ละบ้านเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถแยกอยู่ลำพังได้สำเร็จ สมาชิกกลุ่มเยาวชนไทย กู้ภัยโควิด เข้าร่วมงานจิตอาสาเพื่อปกป้องผู้สูงอายุขั้นสูงสุด ได้แต่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการปฏิบัติงานที่ชุมชนแต่ละชุมชนกำหนด การบริการสาธารณะที่อาจเกิดขึ้นได้เช่น การให้บริการจัดส่งอาหาร สิ่งของ ยาประจำตัว ให้ตามบ้านเรือนผู้สูงอายุ ช่วยกันสื่อสารกับผู้สูงอายุผ่านระบบโซเชียลเพื่อสร้างความบันเทิง ผ่านโซเชียล

5. กลุ่ม เยาวชนไทย กู้ภัยโควิด ประจำที่ต่างๆ ส่งข้อมูลการปฏิบัติ ปัญหา อุปสรรค เข้าสู่ศูนย์ส่วนกลาง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมแก้ปัญหาไปด้วยกัน

ตัวชี้วัด – เปอร์เซนต์ครัวเรือนที่สามารถแยกผู้สูงวัยได้สำเร็จ – การป่วยเป็น 0

สิ่ง 3 ประการที่จะทำให้ระบบการแพทย์เพื่อดูแลผู้ป่วยอาการหนักให้ได้เต็มที่ไม่ล้มเหลวได้แก่
1.เยาวชนคนหนุ่มสาวและวัยแรงงานยอมปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการติดต่อระหว่างกันเพื่อลดจำนวนคนติดเชื้อเนื่องจากกลุ่มนี้คิดเป็นร้อยละ 75 ของผู้ติดเชื้อ
2.เยาวชนคนหนุ่มสาวและวัยแรงงานเมื่อติดเชื้อแล้วรักษาตัวเองที่บ้านโดยมีการจัดการแยกจากผู้อื่นในบ้านอย่างเด็ดขาดหรือโรงพยาบาลขนาดเล็กหรือโรงพยาบาลที่ดัดแปลงมาจากโรงแรมหรือโรงเรียน คนเหล่านี้แค่ระวังการติดต่อสู่ผู้อื่นและเฝ้าดูอาการส่วนใหญ่แล้วจะไม่หนักขึ้นร้อยละ 20 อาจจะต้องถูกส่งต่อโรงพยาบาลในภายหลังแต่ร้อยละ 80 จะผ่านไปด้วยดีแค่นอนแยกจากคนอื่นและดูทีวีสนุกๆคนเดียวสัก 14 วัน
3.ป้องกันสูงสุดแก่ผู้สูงอายุไม่ให้ติดเชื้อเลยเพราะติดเชื้อแล้วจะนำไปสู่การใช้ทรัพยากรในโรงพยาบาลจำนวนมากเนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการมีอาการรุนแรงมากกว่าคนหนุ่มสาวเป็น 10,-70 เท่าขึ้นไปตามแต่อายุ

โครงการเยาวชนไทยกู้ภัยโควิด จะช่วยประเทศชาติได้ทั้งข้อ 1 และข้อ 3

 

หลักสูตรการเป็นสมาชิกจิตอาสา “เยาวชนไทย กู้ภัยโควิด”

เยาวชนกู้ภัย COVID-19 [ บทเรียนที่ 1 ]

เยาวชนกู้ภัย COVID-19 [ บทเรียนที่ 2 ]

เยาวชนกู้ภัย COVID-19 [ บทเรียนที่ 3 ]

เยาวชนกู้ภัย COVID-19 [ บทเรียนที่ 4 ]

 

1. วิธีการเข้าเรียนหลักสูตร เยาวชนได้ กู้ภัยโควิด-19 (เลือกเรียนเพียง 1 ช่องทาง)
· ช่องทางที่ 1 เข้าไปที่ลิ้งค์ https://bit.ly/39ouR0K
· ช่องทางที่ 2 เข้าไปที่ลิ้งค์ https://csip.postriskspot.com/courses/

2. หลังจากผ่านการอบรมหลักสูตร “เยาวชนไทย กู้ภัยโควิด-19” แล้ว ให้กรอกรายงานการปฏิบัติงานเยาวชนไทยกู้ภัยโควิดในแบบฟอร์มนี้
· bit.ly/CFVSCOVID19 และอย่าลืมแนบ Certificate ที่ได้รับจากหลักสูตรออนไลน์ในตอนท้ายฟอร์มนี้ด้วย

 

เชิญและชวน เด็ก ๆ เข้าร่วมไลน์กลุ่ม #เด็กไทยกอบกู้ภัยโควิด

ไลน์นี้มีไว้เพื่ออะไร?

– แชร์ไอเดีย / กิจกรรมสร้างสรรค์ ที่ทำได้จากที่บ้าน

– แชร์ข้อมูล(ที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง)เกี่ยวกับโควิดที่เด็ก ๆ เอาไปใช้ประโยชน์ได้

– ตอบคำถามเกี่ยวกับโควิดที่เด็ก ๆ สงสัย (โดย คุณหมอ ผู้รู้ และเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม)

– How to เด็ก ๆ จะช่วยปกป้องดูแลปู่ย่าตายายในบ้านจากภัยโควิด ได้ยังไงบ้างนะ

(ปล.ผู้ใหญ่ที่สนใจก็เข้าร่วมได้นะคะ) >____<

สอบถามเพิ่มเติม
– พี่หนุงหนิง 081-7010411
– พี่อาดัม 085-0766482