Select Page

ขอเชิญบุคลากรผู้ที่ทำงานช่วยเหลือเด็ก ครู ผู้ปกครอง พยาบาล นักจิตวิทยา และนักวิชาชีพอื่น ๆ ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการบนหลักการจิตวิทยาเชิงบวก ในหัวข้อเรื่อง
🔥 “การส่งเสริมทักษะสมอง Executive Function (EF) ในห้องเรียนปฐมวัย ขั้นสูง
วันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2563
เวลา 09.00 – 17.00 น.


………………………………………
สมัครได้ที่:
shorturl.at/ijnpA
……………………………………..
📞ติดต่อสอบถามข้อมูลการลงทะเบียน
โทร 02 4410601-10 ต่อ 1417
โทรศัพท์มือถือ : 092-414-5296 (ในวันและเวลาราชการ)
ช่องทางการติดต่อสอบถาม Facebook : สถาบันเด็กมหิดล บริการวิชาการสู่สังคม
#NICFDNEWS #NICFDMU