Select Page

ผู้บริหาร อาจารย์และนักวิจัย สถาบันเด็ก ฯ เข้าร่วมการประชุม After Action Review (AAR) และการมอบเกียรติบัตรผู้ตรวจประเมิน EdPEx ประจำปี 2562 โดย ศ.นพ.บรรจง มไหสวิริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562
เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล