Select Page

ขอเชิญบุคลากรผู้ที่ทำงานช่วยเหลือเด็ก ครู ผู้ปกครอง พยาบาล นักจิตวิทยา และนักวิชาชีพอื่น ๆ ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการบนหลักการจิตวิทยาเชิงบวก วันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ศาลายา

ขอเชิญบุคลากรผู้ที่ทำงานช่วยเหลือเด็ก ครู ผู้ปกครอง พยาบาล นักจิตวิทยา และนักวิชาชีพอื่น ๆ ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการบนหลักการจิตวิทยาเชิงบวก ในหัวข้อเรื่อง  “การส่งเสริมทักษะสมอง Executive Function (EF) ในห้องเรียนปฐมวัย ขั้นสูง” วันที่ 25 – 26 มิถุนายน...