Select Page

ขอแสดงความยินดี

รศ.นพ. อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครออบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสได้รับรางวัลผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำ ระดับประเทศ ประจำปี 2561 จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในงานเชิดชูเกียรติ  และแสดงความยินดี...

การประชุม After Action Review (AAR) และการมอบเกียรติบัตรผู้ตรวจประเมิน EdPEx ประจำปี 2562

ผู้บริหาร อาจารย์และนักวิจัย สถาบันเด็ก ฯ เข้าร่วมการประชุม After Action Review (AAR) และการมอบเกียรติบัตรผู้ตรวจประเมิน EdPEx ประจำปี 2562 โดย ศ.นพ.บรรจง มไหสวิริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ...