Select Page

 

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล

และ ผู้ปกครองฯ เข้าร่วม งานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

มหาวิทยาลัยมหิดล  “สถาบันเด็ก 25 ปี แห่งความภาคภูมิใจ”

ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565

เวลา 08.30-13.00 น.

ณ ห้องประชุมนิตยา คชภักดี ชั้น 3

อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

หรือเข้าร่วมรับชมผ่าน Facebook Live: https://www.facebook.com/NICFDMahidol