Select Page

👉“การเล่น” มีความสำคัญกับทุกอายุและช่วงวัยเรียนรู้ของเด็ก แม้แต่ในช่วงเวลาวิกฤต การเล่นมีผลต่อต่อสุขภาพ ความสุข และพัฒนาทักษะของเด็กและเยาวชน นำสู่ความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการ เข้าใจโลกรอบตัว รับมือกับความท้าทาย และการปรับตัว...
มาร่วมสร้างทุกวัน ให้เป็นวันเล่นสนุก😊👌
ผู้สนใจสามารถสมัครร่วมรับฟังได้ที่ :https://nicfd-member.mahidol.ac.th/course/detail/157