Select Page

ประวัติ

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

สืบเนื่องจากการประชุมสุดยอดเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ปี พ.ศ. 2533 รัฐบาล ไทยได้จัดทำแผนปฏิบัติการหลัก ของปฏิญญา เพื่อเด็กไทยขึ้นในปี พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้มีการจัดตั้งสถาบันวิชาการระดับชาติ สำหรับพัฒนาเด็กและ ครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับอนุมัติหลักการ ตามมติคณะรัฐมนตรี ในปี พ.ศ. 2537

มหาวิทยาลัยมหิดล จึงเสนอเป็นแกนจัดตั้ง ซึ่งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้อนุมัติโครงการ การจัดตั้งสถาบันแห่ง ชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 และได้ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2540 โดยมี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนิตยา คชภักดี เป็นผู้อำนวยการผู้ก่อตั้ง ซึ่งมีสำนักงาน ชั่วคราวตั้งอยู่ที่สำนักงาน โครงการวิจัย ชีววิทยาระบบประสาทและพฤติกรรม และอาคารสถาบันก่อสร้าง เสร็จเมื่อ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2542 ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสถาบัน ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2561 ถึงปัจจุบัน