Select Page

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว

โครงการร่วม 3 สถาบัน

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว (หน่วยงานรับผิดชอบหลัก)
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

ปรัชญาของหลักสูตร

ผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ เจตคติที่ดี และสามารถทำวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ในการแก้ไข ป้องกัน และสร้างเสริมสุขภาพจิตของเด็กและวัยรุ่น ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว โรงเรียน และสังคม ได้อย่างสอดคล้องกับสังคมไทยและการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว มหาบัณฑิตจะมีคุณลักษณะตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้

1. มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว ตลอดจนมีคุณลักษณะตามวัฒนธรรมองค์กร (Core Values) ของมหาวิทยาลัยมหิดล
2. มีความรู้ ความเข้าใจ องค์ความรู้ด้านจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว
3. สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว เพื่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4. มีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพจิต ประเมิน ช่วยเหลือ และฟื้นฟูด้านจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว
5. มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการทำงานในองค์กร ชุมชน และสังคม รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีความเป็นผู้นำและสามารถทำงานเป็นทีม รวมทั้งมีความสามารถในการพัฒนาตนเองจากภายใน
6. มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษาวิจัย และปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

จัดการเรียนการสอนในวัน-เวลาราชการ

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาจิตวิทยา พยาบาลศาสตร์ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จากสถาบันที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
2. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
3. มีประสบการณ์ทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก วัยรุ่นและครอบครัว อย่างน้อย 1 ปี
4. มีผลคะแนนภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย
5. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

update01สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณศิริพร  เอนอ่อน
โทร. 0-2441-0602-8 ต่อ 1513