Select Page

คณาจารย์-ความเชี่ยวชาญ

อาจารย์ธนวัฒน์ ธรรมโชติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาวิตรี  ทยานศิลป์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการและการศึกษา
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์
(ภาคปกติ และภาคพิเศษ)


 

อาจารย์ ดร. ศรัล  ขุนวิทยา
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก
(ภาคปกติและภาคพิเศษ)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรินทร์  เสรี
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว (ภาคปกติ)
โครงการร่วมสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


 

อาจารย์ธนวัฒน์ ธรรมโชติ
ผู้ช่วยอาจารย์