Select Page

โครงสร้างศูนย์วิจัย

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์  ผลิตผลการพิมพ์
(ผู้อำนวยการ)
อ.ดร. นุชนาฏ     รักษี
(รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย)
 
อาจารย์ ดร.ศรัล  ขุนวิทยา
(รักษาการหัวหน้าศูนย์วิจัย) 
นางสาวนันทนัช สงศิริ  
(ผู้ช่วยวิจัย)
นาง ธีรตา  ขำนอง
(นักวิจัย)
นางสาวกนกพร ดอนเจดีย์
(นักวิชาการเวชสถิติ)
 
นางสาววินันดา   ดีสวัสดิ์
(เจ้าหน้าที่วิจัย)
นางสาวสาลินี จันทร์เจริญ
(เจ้าหน้าที่วิจัย)
นางสาวอารี  อยู่ภู่
(นักวิชาการสารสนเทศ)