Select Page

ติดต่อศูนย์วิจัย

นายศรัล  ขุนวิทยา
นักวิจัย ระดับ 1

รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์


tel 0-2441-0602-8 ต่อ 1402
fax 0-2441-0167
email  sarun.kun@mahidol.ac.th

นางธีรตา  ขำนอง
นักวิจัย


tel 0-2441-0602-8 ต่อ 1415
fax 0-2441-0167
email  thirata.kha@mahidol.ac.th

นางสาวนันทนัช  สงศิริ
ผู้ช่วยวิจัย


tel 0-2441-0602-8 ต่อ 1411
fax 0-2441-0167
email  nanthanat.son@mahidol.ac.th

นางสาวกนกพร ดอนเจดีย์
นักปฏิบัติการวิจัย


tel 0-2441-0602-8 ต่อ 1424
fax 0-2441-0167
email 
 khanokporn.don@mahidol.ac.th

นางสาวสาลินี  จันทร์เจริญ
เจ้าหน้าที่วิจัย


tel 0-2441-0602-8 ต่อ 1414
fax 0-2441-0167
email  salinee.jan@mahidol.ac.th

นางสาววินันดา ดีสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่วิจัย


tel 0-2441-0602-8 ต่อ 1423
fax 0-2441-0167
email  winanda.dee@mahidol.ac.th