Select Page

📢 ขอเชิญชวน พ่อแม่ ครู และ ผู้ดูแลเด็ก
ผู้สนใจทั่วไป ที่ไม่มีพื้นฐานด้านดนตรี
✨เข้าร่วมอบรม “การออกแบบการจัดกิจกรรมดนตรีในเด็กปฐมวัย”
(สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านดนตรี)
---------------------------
SCAN QR CODE
หรือสมัครผ่าน
LINK: https://forms.gle/Vxz9PZWaa5p8zg9KA
---------------------------
📍วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.
📍ณ อาคารปัญญาวัฒนา
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
---------------------------
📱ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณศุภรดา เกสร (ออน)
โทร 02 441 0602 – 10 ต่อ 1417 ,092-4145296 (ในวันและเวลาราชการ)