Select Page

📢เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาบางรายวิชาเกี่ยวกับ #เทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวก
แม้ไม่มีพื้นฐานการเรียนปริญญาโทมาก่อนก็สามารถเรียนได้
ไม่ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับพัฒนาการมนุษย์
ก็สามารถเรียนรู้ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ได้
เรียนรู้การทำวิจัยที่เข้มข้นเพื่อนำไปต่อยอดการพัฒนางาน และขอตำแหน่งทางวิชาการ
…………………………………
🏫สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาบางรายวิชา
ร่วมกับนักศึกษาปริญญาโท
เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานได้จริงและชีวิตประจำวันต่อไป
…………………………………
🎯#เทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวก วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบสื่อต่อพัฒนาการเด็กบูรณาการองค์ความรู้ด้านการรู้เท่าทันสื่อและจิตวิทยาพัฒนาการ เพื่อประเมินระดับการรู้เท่าทันสื่อและผลกระทบสื่อต่อพัฒนาการเด็กได้อย่างถูกต้อง ให้คำแนะนำ และเสนอแนวทางส่งเสริม ป้องกันและลดผลกระทบสื่อได้อย่างเหมาะสม
.
เปิดรับสมัครให้ลงทะเบียนและชำระเงิน
ได้ที่ QR CODE ที่ท่านสนใจในแต่ละหลักสูตร
*ค่าลงทะเบียนครอบคลุมค่าเอกสารประกอบการอบรม และวุฒิบัตร
ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน*
ณ อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
……………………………..
🎯ข้อมูลและช่องทางการรับสมัคร
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewzBRKL8ELqSfrt90AA0HuT97TwgYqZMQ3fooc_Ah1GUhHlQ/viewform
………………………………
🌟สอบถามเพิ่มเติมมายัง Inbox หรือ
โทร 02 441 0602-8 ต่อ 1417,1422
มือถือ 0924145296 (ในวันและเวลาราชการ)