Select Page

📢ขอเชิญ ครู อาจารย์ ที่ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพจิตเด็ก
ในระดับประถมปลาย-มัธยมศึกษาตอนต้น ในสังกัดจังหวัดนครปฐม
✨เข้าร่วมอบรม “การเสริมสร้างพัฒนาความรู้และทักษะ
ให้กับครูในการดูแลสุขภาพจิตในโรงเรียน”(ระดับประถมปลาย-มัธยมศึกษาตอนต้น)
.
ในวันที่ 24-25 เมษายน 2566
ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
📍สนใจสมัครได้ที่ QR-CODE หรือ Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3J0PWbjoLLHsbaosdVbpjqHe2IWIzwt3HY1cU66hh0PWjww/viewform