Select Page

📢ขอเชิญชวน บุคลากรทางสาธารณสุข การแพทย์
หรือการศึกษาที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กเข้าร่วม
✨อบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการฝึกอบรมการทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างคัดกรอง
(DENVER ll)” รุ่นที่ 2/2566
ลงทะเบียนผ่าน Link: https://nicfd-member.mahidol.ac.th/member/login?course_id=108
หรือสมัครผ่าน QR CODE
📱สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 092-414-5296