Select Page
โครงการเล่น เรียนรู้ คู่ธรรมชาติ The Safety Hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง ณ ศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัยในเด็ก ชั้น 6 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล สร้างความตระหนักและปลูกฝังเรื่อง “ทักษะความปลอดภัยในเด็กวัยเรียน” ได้แก่ ทักษะความปลอดในการเดินทาง ทักษะความปลอดภัยในบ้าน ทักษะความปลอดภัยในการเล่นสนามเด็กเล่น ทักษะความปลอดทางน้ำ ทักษะการปฐมพยาบาลและ CPR เบื้องต้น และทักษะความเข้าใจผู้สูงวัย “ทั้งหมดนี้เด็กๆได้เรียนรู้ผ่านรูปแบบการเล่นเกมที่สนุกสนาน ตลอดระยะเวลา 3 ชม.”
ขอขอบคุณโรงเรียนประถมศึกษา ที่ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก