Select Page

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา ผู้ทำงานด้านเด็ก  ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจ
เข้าร่วมโครงการอบรมผ่านบทเรียนออนไลน์
เรื่อง “เด็กกับโรคขาดธรรมชาติ (Children & Nature-deficit Disorder)
ผ่านบทเรียนออนไลน์

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 กันยายน 2564
สมัครสมาชิกเพื่อเข้าเรียนฟรี ได้โดยสแกน QR Code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หรือคลิ๊กที่ลิ้งก์นี้ค่ะ
https://cf.mahidol.ac.th/elearning/