แนวทางการพัฒนาต้นแบบในการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก จากปัญหาความรุนแรงในครอบครัว