Select Page

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จัดแถลงข่าว “Just say no ต้านโกง ด้วยความสุขและความดี (Happy workplace and ethical leadership) ในองค์กรเอกชน”

วันที่ 3 เมษายน 2567 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย นางสาวสตตกมล เกียรติพานิช ผู้อำนวยการกองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และรองศาสตราจารย์ ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล หัวหน้าโครงการภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมและความสุขในการทำงานขององค์กรเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรเอกชน:โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ร่วมงานแถลงข่าว “Just say no ต้านโกง ด้วยความสุขและความดี (Happy workplace and ethical leadership) ในองค์กรเอกชน” เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างพลเมืองที่ดีในอนาคต อันจะนำไปสู่สังคมที่มีความสงบสุข ขจัดปัญหาในการทุจริตคอร์รัปชัน ด้วยการสร้างทัศนคติในเชิงบวกให้กับผู้นำองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันการทุจริตในองค์กร เพื่อขับเคลื่อนประเทศชาติให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมเจริญคุณธรรม ชั้น 3 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบออนไลน์

70 views