Select Page

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

เปิดรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก

.

เปิดรับสมัครนักศึกษา

  • รอบที่ 1 วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

  • รอบที่ 2 วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

  • รอบที่ 3 วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 25 มิถุนายน 2565

.

รายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่
https://rebrand.ly/INODC
หลักสูตรภาคปกติ สมัครได้ที่
https://graduate.mahidol.ac.th/
หลักสูตรภาคพิเศษ สมัครได้ที่
https://graduate.mahidol.ac.th/
เกณฑ์และคุณสมบัติการสมัครหลักสูตร
จบปริญญาตรี หลักสูตรกำหนดให้ผู้สมัครสอบสัมภาษณ์เท่านั้น
โดยให้ผู้สมัครนำเสนอประสบการณ์การทำงาน และงานวิทยานิพนธ์ที่สนใจ
ไม่ต้องผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษขั้นต่ำ ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
ทั้งนี้หากผู้สมัครมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ ขอให้แสดงหลักฐานด้วย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณภานุวัฒน์ เพชรานนท์
Tel. 02-4410601-10 ต่อ 1510 มือถือ 087-2661054