Select Page

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าเรียน พร้อมกับการมีงานทำ
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้ดูและเด็กในศตวรรษที่ 21 รุ่น 6
ทวิภาคี : การศึกษาเพื่อการเข้าสู่สายอาชีพอย่างมีคุณภาพ
จำนวน 7 ท่าน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณเมธีณัฐ รัตนกุล หัวหน้าโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ผู้ดูแลเด็กในศตวรรษที่ 21
โทร 0918720391 (ในวันและเวลาราชการ)
สนใจสมัครได้ที่: https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/login/login.php