Select Page

ห้องสมุดสถาบันฯ

ห้องสมุดสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว (เปิดให้บริการฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

เวลาทำการ : วันจันทร์-วันศุกร์   เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

***ปิดทำการในวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ระเบียบการใช้ห้องสมุด

 • ลงชื่อเข้าใช้บริการห้องสมุดที่เคาน์เตอร์บริการ ทุกครั้งที่เข้าใช้บริการ
 • ไม่นำอาหาร เครื่องดื่ม เข้ามารับประทานในห้องสมุด
 • ไม่ส่งเสียงดังรบกวนสมาธิของผู้อื่น
 • งดใช้เครื่องมือสื่อสารทุกประเภท หรืออุปกรณ์ที่ทำให้เกิดเสียงดัง
 • ไม่ตัด ฉีก หรือขีดเขียนลงในทรัพยากรสารสนเทศทุกชนิด
 • คืนทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดที่ไม่ได้ใช้บริการในที่พักหนังสือหรือที่เคาน์เตอร์บริการเมื่อใช้เสร็จแล้ว
 • แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 

บริการของห้องสมุด

 • บริการหนังสือ เป็นบริการหลักของห้องสมุดที่จัดหาและคัดเลือกหนังสือ สิ่งพิมพ์ต่างๆ มาไว้เพื่อให้บริการ และจัดเตรียมสถานที่ให้อำนวยความสะดวกต่อการอ่าน เพื่อตอบสนองความต้องการ และความสนใจของผู้ใช้มากที่สุด
 • บริการยืม – คืน ให้บริการยืม – คืนทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ ตามระเบียบการยืมของห้องสมุดเพื่อให้ความสะดวกในการใช้ ในกรณีที่ยืมเกินกำหนด ผู้ยืมจะต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่ห้องสมุดกำหนด
 • บริการหนังสือจอง เป็นบริการพิเศษที่จัดขึ้นในกรณีที่หนังสือนั้นมีจำนวนน้อย แต่มีผู้ใช้ต้องการจำนวนมาก โดยแยกไว้ต่างหาก และมีกำหนดระยะเวลาให้ยืมสั้นกว่าหนังสือทั่วไป
 • บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ช่วยให้คำแนะนำและบริการตอบคำถามแก่นักศึกษาและผู้ใช้ ทั้งคำถามทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด และคำถามที่ต้องค้นหาคำตอบจากทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ ในห้องสมุด
 • บริการสืบค้นฐานข้อมูล เป็นบริการสืบค้นฐานข้อมูลหนังสือของห้องสมุดช่วยให้ผู้ใช้ สามารถค้นหาหนังสือด้วยตนเองได้สะดวก รวดเร็วขึ้น
 • บริการขอใช้สถานที่ประชุม เป็นบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ ในการขอใช้ห้องสมุดเพื่อประชุมเฉพาะกลุ่ม