Select Page

หลักสูตรปริญญาเอก

 

หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์ (อยู่ระหว่างขั้นตอนกระบวนการพัฒนาหลักสูตร)

ชื่อปริญญา       ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(พัฒนาการมนุษย์)

จุดเด่นของหลักสูตร

รายละเอียดของหลักสูตรมุ่งเน้นการพัฒนามนุษย์ตลอดช่วงวัย ในแนวทางสหวิทยาการ

หลักการและเหตุผล

ด้วยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบบัณฑิตสาขาพัฒนาการมนุษย์ โดยรับนักศึกษารุ่นแรกปีการศึกษา 2545 และดำเนินการรับนักศึกษาเพื่อพัฒนานักพัฒนาการมนุษย์อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทางสถาบันเห็นความสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์ (Human Development)  โดยหลักสูตรมุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการมนุษย์แต่ละช่วงวัยและมีสมรรถนะเชิงการพัฒนามนุษย์ สามารถบูรณาการความรู้จากศาสตร์หลายแขนง อาทิ จิตวิทยา ชีววิทยา ประสาทวิทยา สังคมวิทยา การศึกษา เทคโนโลยี กฎหมาย นโยบาย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้เชิงวิชาการ หรือเชิงนโยบาย สามารถออกแบบนวัตกรรมการพัฒนามนุษย์ ทั้งวัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ วัยผู้สูงอายุ หรือครอบครัว ได้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันอีกทั้ง สามารถเป็นผู้นำเชิงวิชาการหรือเชิงขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนามนุษย์อย่างเป็นองค์รวมต่อไป