Select Page

หลักสูตรออนไลน์ การส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ อย่างเป็นองค์รวม สำหรับแพทย์ นักวิชาชีพ Basic Course Level 2

รุ่นที่ เดือนวันที่ 
1กันยายน 2564วันศุกร์ที่ 3, 17, 24 ก.ย., และ 1 ต.ค. 64 เวลา 09.30-12.00 น.สมัคร
2ตุลาคม 2564วันพฤหัสบดีที่ 7, 21, 28 ต.ค. และ 4 พ.ย. 64 เวลา 13.00-15.30 น.สมัคร
3พฤศจิกายน 2564
(นอกเวลา)
วันเสาร์ที่ 6, 20, 27 พ.ย. และ 11 ธ.ค. 64 เวลา 13.00-15.30 น.สมัคร
4มกราคม 2565วันศุกร์ที่ 7, 21, 28 ม.ค. และ 4 ก.พ. 65 เวลา 09.30-12.00 น.สมัคร
5มีนาคม 2565วันพฤหัสบดีที่ 3, 17, 24 และ 31 มี.ค. 65 เวลา 13.00-15.30 น.สมัคร
6พฤษภาคม 2565
(นอกเวลา)
วันเสาร์ที่ 7, 21, 28 พ.ค. และ 4 มิ.ย. 65 เวลา 13.00-15.30 น.สมัคร

 

การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 เมื่อผู้สมัครทำการกรอกรายละเอียดการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับ E-mail ตอบกลับอัตโนมัติ
 ทางสถาบันจะส่งรายละเอียดการชำระเงินค่าลงทะเบียนให้ผู้สมัครทาง E-mail เมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน โดยผู้สมัครสามารถทำการชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด และโปรดยืนยันการชำระเงินโดยส่งเอกสารการชำระเงิน (สลิปธนาคาร) พร้อมระบุชื่อ และเบอร์โทรศัพท์มายัง E-mail : cfacademic@hotmail.com หรือ ทาง Inbox เพจ facebook สถาบันเด็กมหิดล บริการวิชาการสู่สังคม
 สอบถามเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-4410602-10 ต่อ 1417 คุณศุภรดา หรือ 092-4145296 (ในวันและเวลาราชการ)
หมายเหตุ
1. ผู้สมัครต้องผ่าน Basic Course Level 1 หรือ เคยอบรมภาคทฤษฎีที่สถาบันฯ มาก่อน
2. ในกรณีที่ผู้สมัครได้โอนเงินค่าลงทะเบียนแล้ว ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ไม่โอนเงินคืนแก่ผู้สมัครทุกกรณี
3. สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดอบรมดังกล่าว กรณีมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของเป้าหมายที่วางไว้ หากมีการยกเลิกจริง สถาบันจะโอนเงินคืนให้แก่ผู้ที่ลงทะเบียนครบตามจำนวน
4. ใบเสร็จรับเงินและใบประกาศนียบัตร ทางสถาบันจะจัดส่งให้ท่านทางปรษณีย์ ภายใน 15 วันทำการ หลังเสร็จสิ้นการอบรม