Select Page

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. คณะวิทยากรจากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว และศูนย์วิจัยเพื่อความปลอดภัยในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี (CSIP) ได้ร่วมนำเสนอข้อมูลในโครงการส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันการขับขี่รถจักรยานยนต์ก่อนอายุ 15 ปี (Don’t Drive 15) แก่นักเรียนระดับ ม.1-3 ณ โรงเรียนจินดาราม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม