Select Page
วันที่ 5 เมษายน 2567 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กจัดประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2567
โดยเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมสรงน้ำพระเพื่อเป็นสิริมงคลและรดน้ำดำหัวผู้บริหาร และผู้สูงอายุ
ขอพรปี๋ใหม่ เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล และเพื่อความอบอุ่น เป็นสุขของบุคลากร ตามประเพณีไทยที่เคยปฏิบัติกันมา ณ ห้องครอบครัวยั่งยืน นิตยา นัยพินิจ คชภักดี ชั้น 3 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
79 views