Select Page
เมื่อวันที่ 2-5 เมษายน 2567 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการฝึกอบรมการทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างคัดกรอง Deverll รุ่นที่ 2/2567(รุ่นที่50) ให้กับ บุคลากรทางสาธารณสุข การแพทย์ หรือการศึกษาที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กเข้ามาร่วมอบรมแลกเปลี่ยนและฝึกทักษะในการเรียนรู้เกี่ยวกับการทดสอบพัฒนาการของเด็กปฐมวัยอย่างคัดกรอง จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านต่าง ๆ ณ ห้องประชุมเจริญสามัคคี ชั้น 3 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
รูปกิจกรรมเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1vT39PUQ7mBbcgifMFx4U9pBuIeVwmvMN?usp=drive_link
81 views